Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av pilotprosjektet "Kartlegging av barn og unges psykiske helse ved inntak i barnevernsinstitusjon og samhandling om videre tilbud ved behov"

Formålet med evalueringen av pilotprosjektet "Kartlegging av barn og unges psykiske helse ved inntak i barnevernsinstitusjon og samhandling om videre tilbud ved behov" er å få kunnskap om hva som bidrar til effektiv samhandling mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) når det gjelder å sikre at barn i barnevernsinstitusjoner blir tidlig utredet for psykiske vansker og får nødvendig helsehjelp.

Kontaktperson

Ill.: Picjumbo.com

Bakgrunn for prosjektet

Rapporten "Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner" [1]  viser at det er høy forekomst (76 prosent) av psykiske lidelser blant unge i løpet av deres tre siste måneder i barneverninstitusjoner. Kun 38 prosent oppgir at de har fått noen form for psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten for disse lidelsene i løpet av denne perioden. Dette indikerer at en stor andel barn og unge på barnevernsinstitusjoner har udekkede behov for tjenester, både fra helsetjenesten og fra barnevern [1]. Dette er ikke en særnorsk utfordring, men gjelder også internasjonalt [2-5]. I tråd med disse funnene er det behov for tiltak for å sikre at barnevernets klienter som har psykiske vansker får tidlig tilgang til hensiktsmessige psykiske helsetjenester [6, 7]. Det er nødvendig med tidlig identifisering og utredning av psykiske vansker blant unge på barnevernsinstitusjoner for å kunne gi en forsvarlig oppfølging av vanskene, og slik forebygge vedvarende vansker [5, 8]. En god utredning tidlig i forløpet, og hjelp som er godt tilpasset barnets behov, vil kunne hindre skjevutvikling og minske behov for mer inngripende tiltak. Det er særlig viktig at barnets stemme blir hørt og vektlagt i utredningen [6].

Evalueringen

I evalueringen vil vi undersøke hva som karakteriserer de nye samhandlingsformene og rutinene mellom barnevern og BUP, og hvilke faktorer som fremmer og hindrer effektiv samhandling - for å oppnå tidlig kartlegging og oppfølging av psykiske vansker. Vi vil fokusere på tre hovedtema:

 1. samhandlingsformer og rutiner
 2. kartlegging og dokumentasjonsgrunnlag for henvisning til BUP
 3. brukermedvirkning

Vi vil gjennomføre datainnsamlingen ved kvalitative metoder med fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer av de ulike aktørgruppene som har deltatt i tiltaket, inkludert ungdommer som har blitt kartlagt.

Pilotprosjektet

Evalueringen gjennomføres på oppdrag av Bufetat region Midt-Norge. Formålet med pilotprosjektet har vært å utvikle og prøve ut i praksis gjensidig forpliktende samhandlingsformer mellom et utvalg av barnevernets omsorgsinstitusjoner, og de respektive lokale BUP-poliklinikker, for å sikre at nylig innskrevne barn og unge får nødvendig helsehjelp for sine psykiske vansker. Ved plassering i institusjon, skal barnet/ungdommen kartlegges ved hjelp av et relevant spørreskjema fra ASEBA. Dette oversendes BUP lokalt, og et samarbeidsmøte (fagmøte) avtales. På fagmøtet avklares hvorvidt barnet/ungdommen har rett på/behov for utredning/behandling i regi av BUP. Dette skal skje innen tre uker fra plasseringsdato.

Referanser

 1. Kayed, N.S., et al., Resultater fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NTNU 2015.
 2. Arcelus, J., T. Bellerby, and P. Vostanis, A mental-health service for young people in the care of the local authority. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1999. 4(2): p. 233-245.
 3. Heflinger, C.A., C.G. Simpkins, and T. Combs-Orme, Using the CBCL to determine the clinical status of children in state custody. Children and Youth Services Review, 2000. 22(1): p. 55-73.
 4. Kjelsberg, E. and P. Nygren, The prevalence of emotional and behavioural problems in institutionalized childcare clients. Nord J Psychiatry, 2004. 58(4): p. 319-25.
 5. Burns, B.J., et al., Mental health need and access to mental health services by youths involved with child welfare: a national survey. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2004. 43(8): p. 960-70.
 6. Helsedirektoratet og Barne, -.u., - og familiedirektoratet, , Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet. 2016.
 7. Lurie, J. and T. Tjelflaat, Samarbeid og samordning mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri I Norge. Kunnskap om forskning, offentlige føringer, avtaler og nyere tiltak. 2009: NTNU Samfunnsforskning. Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge.
 8. Mount, J., A. Lister, and I. Bennun, Identifying the mental health needs of looked after young people. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2004. 9(3): p. 363-382.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2017

FAKTA OM PROSJEKTET

Finansiering
Bufetat, region Midt-Norge
https://www.bufdir.no/
https://www.bufdir.no/Kontakt/Bufetat_regionkontorer/

Utforsk fagområdene