Til hovedinnhold

Demografikostnader og endringer i helsetilstand

Demografikostnader og endringer i helsetilstand

Målet med forskningsprosjektet er å utrede og kvantifisere sammenhengen mellom økt levealder og behov for helse- og omsorgstjenester fremover.

Ill.: Shutterstock/Hyejin Kang

Befolkningen blir eldre, og levealderen øker. Det kan påvirke offentlige finanser gjennom flere kanaler. Blant annet vil virkningen avhenge av om de økte leveårene blir friske eller om antall år med dårlig helse vil øke. 

Kunnskapen om sammenheng mellom økt levealder, helsetilstand og behovet for helse- og omsorgstjenester vil inngå i grunnlaget for utarbeidelsen av årlige budsjetter og være sentrale for vurderingen av den langsiktige bærekraften i offentlige finanser. Målet med oppdraget er å bidra til mer treffsikre beregninger av demografidrevne utgifter i budsjettarbeid, investeringsbeslutninger i kommune- og sykehussektoren og langsiktige framskrivinger.

Oppdraget omfatter:

1) Kartlegging av forutsetninger for ulike framskrivinger av helseutgifter og litteraturgjennomgang. Herunder:

     a. Beskrive hvordan forutsetninger om sammenhengen mellom levealder      og helsetilstand og andre forutsetninger er innarbeidet i framskrivinger av      helse- og omsorgsutgifter i Norge og i andre sammenlignbare land.

     b. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget i litteraturen om sammenhengen      mellom levealder og helsetilstand og forbruk av helse- og omsorgstjenester.

2) Analyse av sammenhengen mellom helsetilstand og forbruk av hhv. kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Herunder:

     a. Empirisk analyse av sammenhengen mellom utvikling i levealder og      endringer i helsetilstand.

     b. Empirisk analyse av sammenhengen mellom endret helsetilstand og det      aldersspesifikke forbruket av helse- og omsorgstjenester.

     c. Illustrasjon av hvordan funnene kan operasjonaliseres i langsiktig      fremskrivingsarbeid og i kortsiktig budsjettarbeid.

Publisert mandag 30. november 2020
Seniorforsker
928 85 080

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Finansiering 

Prosjektet finansieres av Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samarbeidspartnere

SINTEF, NTNU