Til hovedinnhold
Norsk English

Demografikostnader og endringer i helsetilstand

Målet med forskningsprosjektet er å utrede og kvantifisere sammenhengen mellom økt levealder og behov for helse- og omsorgstjenester fremover.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock/Hyejin Kang

Befolkningen blir eldre, og levealderen øker. Det kan påvirke offentlige finanser gjennom flere kanaler. Blant annet vil virkningen avhenge av om de økte leveårene blir friske eller om antall år med dårlig helse vil øke. 

Kunnskapen om sammenheng mellom økt levealder, helsetilstand og behovet for helse- og omsorgstjenester vil inngå i grunnlaget for utarbeidelsen av årlige budsjetter og være sentrale for vurderingen av den langsiktige bærekraften i offentlige finanser. Målet med oppdraget er å bidra til mer treffsikre beregninger av demografidrevne utgifter i budsjettarbeid, investeringsbeslutninger i kommune- og sykehussektoren og langsiktige framskrivinger.

Oppdraget omfatter:

1) Kartlegging av forutsetninger for ulike framskrivinger av helseutgifter og litteraturgjennomgang. Herunder:

     a. Beskrive hvordan forutsetninger om sammenhengen mellom levealder og helsetilstand og andre forutsetninger er innarbeidet i framskrivinger av helse- og omsorgsutgifter i Norge og i andre sammenlignbare land.

     b. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget i litteraturen om sammenhengen  mellom levealder og helsetilstand og forbruk av helse- og omsorgstjenester.

2) Analyse av sammenhengen mellom helsetilstand og forbruk av hhv. kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Herunder:

     a. Empirisk analyse av sammenhengen mellom utvikling i levealder og  endringer i helsetilstand.

     b. Empirisk analyse av sammenhengen mellom endret helsetilstand og det aldersspesifikke forbruket av helse- og omsorgstjenester.

     c. Illustrasjon av hvordan funnene kan operasjonaliseres i langsiktig fremskrivingsarbeid og i kortsiktig budsjettarbeid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Finansiering 

Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samarbeidspartnere

SINTEF, NTNU

Utforsk fagområdene