Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene - IS-24/8

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon (IS-24/8). Psykisk helse- og rusarbeid utføres hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten, men også andre sektorer og tjenester i kommunen er involvert (Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014).

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

IS-24/8

 

Resultat fra rapporten 2022

Det er en liten økning i antall rapporterte årsverk fra 2021 til 2022 på 1,7 prosent på nasjonalt nivå. Det er 200 flere årsverk i tjenester til voksne (økning på 1,5 prosent) og 83 flere årsverk
i tjenester til barn og unge (økning på 2,2 prosent).

Ett av hovedfunnene i årets rapport er den sterke økningen i antall kommuner som rapporterer om rekrutteringsproblemer. Det er flest som rapporterer om rekrutteringsutfordringer av psykologer, men det er sterkest økning i andel som har problemer med å rekruttere sykepleiere, inkludert helsesykepleiere, men også vernepleiere og sosionomer.

Samarbeidet med fastlegene er kartlagt i 2012, 2018 og 2022. Det var stabilt og godt samarbeid i over åtti prosent av kommunene i 2012 og 2018, men i 2022 har andelen som oppgav at de generelt har et godt samarbeid med fastlegene gått ned med syv prosentpoeng. Samtidig blir fastlegene viktigere inn i tjenestenes arbeid fordi flere med alvorlige lidelser blir kommunenes ansvar og det blir viktig å følge med på denne målgruppens tilgang til helsetjenester fremover.

Psykologene i kommunene ser i størst grad ut til å arbeide med Hovedforløp 1 og 2, og det er behov for mer psykologkompetanse særlig inn i Hovedforløp 2 og 3. Både for at kommunene skal samhandle bedre med spesialisthelsetjenesten rundt denne målgruppen, men også fordi øvrige ansatte trenger psykologveiledning når brukernes tjenestebehov er komplekse og
langvarige.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2022

Utforsk fagområdene