Til hovedinnhold

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Hovedmålet med prosjektet er å studere helserisiko blant brannkonstabler, og utfordringen med eksponering for varme og kreftfremkallende forbindelser, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å etablere forebyggende tiltak.

Foto: SINTEF

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og annet personlig verneutstyr. Det er behov for økt kunnskap og bedre forståelse av de faktorene som fører til helseproblemer og sykdommer, og hvordan dette er relatert til arbeidet som utføres i dette yrket.

Prosjektet vil studere kreftforekomst ved bruk av registerdata og eksponeringsestimater, og beskrive gjennomtrenging av giftige røykpartikler, gasser og damp ved bruk av småskala-scenarier og reelle brannscenarioer. Både mannlige og kvinnelige brannkonstabler inkluderes i studier av varmeeksponering. Resultatene vil kunne danne grunnlaget for endringer i praksis som kan føre til en reduksjon i forekomsten av kreft, og utvikling av tiltak som kan brukes av

  • produsenter for å forbedre vernebekledning for brannkonstabler 
  • offentlige etater og brannsikkerhetsaktører.

Helseforskningsgrupper ved SINTEF, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret vil sammen med RISE Fire Research samarbeide for å øke kunnskapen om disse temaene. Prosjektet samarbeider også med Fire Research and Innovation Center (FRIC), en internasjonal rådgivende ekspertgruppe og en referansegruppe med representanter fra brannvesen, myndigheter og produsenter av vernebekledning.

Publisert lørdag 7. desember 2019
Senior forretningsutvikler
930 03 252

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Samarbeidspartnere

Finansiering

Norges Forskningsråd

Les om vårt fagområde

Arbeidshelse