Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av "Akuttprosjektet" i Kristiansand - en utprøving av felles, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Kristiansand kommune ved Barnevern-tjenesten og Sørlandet sykehus ved Avdeling for barn og unges psykiske helse samt Barne-, ungdoms- og familieetaten samarbeider om et prosjekt der de prøver ut en organisering gjennom en felles tverretatlig akuttjeneste for barn og unge.

Kontaktperson

"Akuttprosjektet" hadde oppstart sommeren 2013, og skal vare i tre år. Prosjektet skal bidra til å sikre og videreutvikle samarbeidet mellom de ulike tjenestene. En viktig bakgrunn er at avstanden mellom hjelpeinstansene er for stor.

SINTEF følger prosjektet i en evaluering der vi undersøker i hvilken grad "Akuttprosjektet" oppnår sine målsettinger: et koordinert og behovstilpasset tilbud til barn/unge og deres familier i akuttsituasjoner, redusert behov for akuttplasseringer/-innleggelser i institusjon, koordinert oppfølging også etter akuttfasen, samt gode samarbeidsformer mellom prosjektpartene og andre sentrale hjelpetjenester.

Evalueringen er prosess- og resultatorientert, og består av tre delstudier:

  • en kvalitativ brukerstudie med intervju av barn/unge og foreldre/foresatte
  • en kvalitativ studie av organisering og samarbeid, med intervju av ansatte og ledelse i prosjektenhetene og sentrale samarbeidende tjenester
  • dokumentasjon av "Akuttprosjektets" aktiviteter og ressursbruk gjennom perioden samt vurdering av effekter når det gjelder henvisninger og innleggelser i psykisk helsevern, basert på BUP-data.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2014 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene