Til hovedinnhold
Norsk English

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

I forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 ble tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene evaluert som et eget delprosjekt. Delevalueringen foregikk i 2017 og i 2018, og sluttrapporten kan lastes ned i pdf-format, se under.

Kontaktperson

Her kan du laste ned rapport og sammendrag:

Forskningsspørsmål i evalueringen var:

  1. I hvilken grad, og på hvilken måte, bidrar rekruttering av psykologer til å nå målet om å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen henholdsvis psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet?
  2. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer ledere at de har nytte av psykologkompetansen sett opp mot målet med tilskuddsordningen?
  3. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer brukerne at de har nytte av psykologkompetansen (både på individ- og systemnivå)?
  4. Hva er de mest sentrale suksesskriteriene og barrierene/utfordringene for rekruttering av psykologer?
  5. Hvilke forventninger har framtidens psykologer på profesjonsstudiene til en jobb i kommunale tjenester?
  6. Hvordan rigges profesjonsutdanningene (universitetene) og psykologspesialistutdanningene når det gjelder jobb i kommunene?
  7. Hvordan opplever psykologer som selv jobber i kommunene barrierer/suksesskriterier med tanke på å starte/forbli som psykolog i kommunen?

Datagrunnlaget i delevalueringen er basert på både dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser ble rettet til ansatte og ledere i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, de som jobber med vold-/traumeproblematikk i kommunen, fastlegene og kommuneoverlegene, samt rådgiverne i psykisk helse- og rusarbeid hos Fylkesmannen. Videre ble det gjennomført en bred undersøkelse av brukere av psykisk helse- og rustjenester i kommunene, og en spørreundersøkelse blant studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Vi har også intervjuet et utvalg psykologer, ansatte på profesjonsutdanningene ved universitetene og i fagutvalgene for spesialistutdanningene, representanter fra bruker- og pårørendeforeninger, Psykologforeningen og andre relevante aktører. Vi har samarbeidet med NAPHA og et utvalg bruker- og pårørendeforeninger.

SINTEF gjennomførte også i 2012 en evaluering av "Modellforsøket", der ulike modeller for organisering av psykologstillingene i kommunene ble evaluert. Rapporten kan lastes ned fra denne siden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2018

Fakta om prosjektet

 Aktuelt
I mai-juli 2018 gjennomføres spørreundersøkelse rettet mot innbyggere som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Les mer om undersøkelsen her
(pdf)

Hovedprosjektet
Kompetanseløft 2020 - Følgeevaluering

 Oppdragsgiver
Helsedirektoratet


Prosjektgruppe
Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Marian Ådnanes, Solveig Osborg Ose,  Line Melbye og Mona K. Eidem.

Rapport

Delevaluering psykologer i kommunen, SINTEF2018

Sammendrag: Delevaluering psykologer i kommunen, SINTEF2018

Utforsk fagområdene