Til hovedinnhold
Norsk English

Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner

SINTEF skal i samarbeid med RKBU ved NTNU utarbeide et innsiktsdokument knyttet til erfaringer som barn og unge på barnevernsinstitusjoner har med fastlegeordningen, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Kontaktperson

Ill.: Dave Meier (picography.co)

Bakgrunn for prosjektet
Resultater fra forskningsprosjektet "Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner" ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt-Norge (RKBU), NTNU, har indikert en høy forekomst av psykiske lidelser blant ungdom i barnevernsinstitusjoner (76 prosent) i løpet av de tre siste månedene fra undersøkelsestidspunkt. Kun 38 prosent hadde mottatt hjelp fra spesialist-helsetjenesten i den samme perioden, og 90 prosent av ungdommene oppga å ha bodd i barnevernsinstitusjon innenfor samme tidsrom.

Prosjektet er en del av et større oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er satt sammen en tverrfaglig arbeidsgruppe innenfor barnevern og helse, som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag og foreløpige råd og anbefalinger. Målet er å sikre at barn på barnevernsinstitusjoner får nødvendige og forsvarlige helsetjenester.

Det overordnede målet med undersøkelsen er å bidra til økt kunnskap om omfanget av, og kvalitet på, helsetjenester hos barn i barnevernsinstitusjoner. RKBU og SINTEF skal i samarbeid kartlegge erfaringer med fastlegeordningen, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hos barn i barnevernsinstitusjoner. Det skal utredes hvordan barna skal sikres nødvendige og forsvarlige helsetjenester på disse områdene

SINTEF vil bidra med en metodisk tilnærming basert på behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign. Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye tjenester, produkter, prosesser og organisasjonsformer. Tjenestedesign har som mål å skape brukbare, brukervennlige, effektive og attraktive løsninger for mennesker som leverer og mottar tjenesten.

Studien gjennomføres av forskningsgruppe Innovasjon i helsesektoren ved avdeling Medisinsk teknologi, i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge (RKBU) ved NTNU.

_________________________________________________________________
Referanser: Schumpeter (1934), Furseth, Cuthbertson & Reynolds (2010), Hollins (1991), UK Design Council (2012), live|work (2003), Zeithaml, Parasuraman & Berry (1985)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2015 - 30.11.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Finansiering

RKBU/NTNU

Helsedirektoratet

Utforsk fagområdene