Til hovedinnhold
Norsk English

Sykefraværsoppfølging i ulike land - utredningsoppdrag

I dette miniprosjektet har vi sammenlignet sykefraværs-oppfølgingsregimer (rettigheter og plikter hos arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter) i ulike land, og gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved disse ulike systemene.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Vi har videre sett på:

  • hvordan systemene for sykefraværsoppfølging ser ut i de nordiske landene
  • hvilke kompetansemiljø som bistår partene i sykefraværsarbeidet på arbeidsplassen
  • hvordan bedriftene opplever systemene for sykefraværsoppfølging i ulike land
  • fordeler og ulemper ved de ulike modellene
  • om det finnes best practice-modeller i andre land som kan ha overføringsverdi til Norge

Vi har innhentet informasjon om følgende land for å sammenlikne med det norske systemet: Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland og Nederland. SINTEF rekrutterte en ekspertgruppe av forskere fra de ulike landene for å få utfyllende informasjon direkte fra forskerne i de respektive landene.

Utgangspunktet var at det forelå relativ god kjennskap til systemene for sykelønn i ulike land, men lite kunnskap om reglene for oppfølgingen av sykemeldte. Som henvist til i oppdragsbeskrivelsen, var det i noen land lagt vekt på at sykmelder skal ha bransje/-virksomhetskunnskap, og at dette var av betydning for sykefraværsoppfølging.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene