Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av forsøk med strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

Piloten strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam skal evalueres av helsetjenesteforskere fra SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital

Kontaktperson

Ill.: Helsedirektoratet

Evalueringens overordnede mål er å foreta en vurdering av hvorvidt tiltakene i piloten gir ønsket måloppnåelse, samt å etablere et erfaringsgrunnlag fra gjennomføringen av piloten som kan brukes av andre kommuner senere. Forskerne skal vurdere om innføringen av slike team gir målgruppen bedre brukeropplevelser, funksjonsnivå og mestring. Det skal også foretas en vurdering av hvordan aktørene i piloten arbeider for å oppnå tidlig identifisering av brukerbehov, inkludert bruk av verktøy for risikovurdering, hvordan strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam som integrert arbeidsform fungerer, og hva resultatene av disse tiltakene er. Dette omfatter blant annet en vurdering av effekten av tiltaket på det aggregerte forbruket av kommunale tjenester og sykehusinnleggelser, og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av disse.

Mer spesifikt er målene for evalueringen:

 1. Undersøke effekten for brukere med store og sammensatte behov av de samlede tiltak som gjennomføres på funksjon, mestringsevne, opplevd kvalitet, forbruk av kommunale- og spesialisthelsetjenester.
 2. Undersøke effekten av de samlede tiltakene på ressursbruk og økonomiske konsekvenser og vridningseffekter for primær- og spesialisthelsetjeneste som er involvert i piloten.
 3. Undersøke og beskrive erfaringen til de ulike aktørene i piloten ved iverksetting av tiltakene i piloten når det gjelder:
 • Brukerinvolvering av pasienter/brukere som tilbys oppfølgingsteam
 • Om de rette pasientene/brukerne identifiseres
 • Bruk av tverrfaglig kompetanse i alle faser av tjenesteforløpet
 • Kommunens tilrettelegging av oppfølgingsteam som arbeidsform i tråd med strukturkravene i veileder
 • Samhandling mellom aktører innenfor kommunens virksomhet
 • Samhandling mellom aktører i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Vridningseffekter
 • Bruk av verktøy for risikokartlegging

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2023

Utforsk fagområdene