Til hovedinnhold
Norsk English

Frigjøring av sykepleiekapasitet gjennom ny ansvars- og oppgavedeling og bruk av teknologi

Det vil bli ytterligere mangel på sykepleiere i årene som kommer, og mangelen vil bli størst i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I dette prosjektet undersøker vi hvordan nye måter å organisere arbeidet på og bruk av ny teknologi kan bidra til å frigjøre sykepleiekapasitet. På den måten kan sykepleiere brukes der de trengs mest.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Det er kjent at det er mangel på sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene, og framskrivninger viser at mangelen kan forventes å øke. Dette vil kunne ha store konsekvenser for pasientene og kvaliteten på behandlingen. Én mulig løsning er å bruke de knappe sykepleieressursene på en bedre og mer målrettet måte enn i dag. Det kan gjøres gjennom å organisere arbeid og ansvar på nye måter, samt gjennom å ta i bruk teknologi som kan avlaste sykepleierne. Vi trenger imidlertid mer kunnskap om hvordan vi skal gjøre dette på en mest mulig hensiktsmessig måte. I dette prosjektet skal vi derfor undersøke:

Hvordan kan oppgave- og ansvarsdeling og teknologi frigjøre sykepleie-kapasitet og bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste?

Prosjektet omhandler sykepleiere i den kommunale helse- og omsorgs-tjenesten, men inkluderer også sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rus i spesialisthelsetjenesten.

Datagrunnlaget i prosjektet består av:

En kunnskapsoversikt, basert på vitenskapelige publikasjoner på feltet og offentlige dokumenter. Denne gir oss blant annet innsikt i trender, eksempler, og resultater på endringer i ansvars- og oppgavedeling både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitative intervjuer med et utvalg sykepleiere i tjenestene. Intervjuene gir oss kunnskap om sykepleieres opplevelser av ansvar og oppgaver, teamarbeid, utviklingsmuligheter og hvordan digitaliseringen påvirker arbeidshverdagen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Last ned rapporten

Frigjøring av sykepleiekapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi  (pdf)

Finansiering

Norsk sykepleierforbund

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom forskere fra SINTEF, Telemarksforskning og Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik.

Utforsk fagområdene