Til hovedinnhold
Norsk English

Min medisin

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet.

Feilmedisinering er en av de største utfordringer i Helse-Norge i dag. Ifølge Stortingsmeldingen «Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk» kan fem til ti prosent av sykehusinnleggelsene ved indremedisinske avdelinger knyttes til legemiddelrelaterte problemer. For den eldre delen av  befolkningen er forekomsten av legemiddelrelaterte sykehusinnleggelser enda høyere, ca. 10-20 prosent. Mens eldre over 65 år utgjør omtrent 15 prosent av befolkningen, forbruker de 40-50 prosent av alle reseptpliktige medikamenter. Den overordnede ideen med prosjektet er å kombinere kunnskap fra:

  • tidligere forprosjekter
  • en brukersentrert metodisk tilnærming
  • bruk av tilgjengelig teknologi
  • samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og FOU, med mål om å utvikle et nytt og kvalitetssikret tjenestetilbud som kan bidra til sikrere og tryggere medisinering i hjemmet

Prosjektet tar utgangspunkt i et etablert samarbeid mellom SINTEF, Trondheim kommune og Bjugn og Stavanger kommuner omkring bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

For å realisere prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksisnær forskning hvor flere forskningsmetoder anvendes. Praktisk utprøving av medisindispensere, og en gjentagende brukersentrert tilnærming, vil være sentral i forhold til alle aktivitetene. Tjenester skal utvikles og prøves ut i praksis som en del av pleie- og omsorgstjenesten. Allerede eksisterende brukerpiloter skal eventuelt videreføres og oppskaleres, og det skal tas inn modellforbedringer og teknologiløsninger etter hvert som disse utvikles og forbedres. Prosjektet vil starte opp med utprøving av valgt medisindispenser med ti eksemplarer hver i deltakende kommuner.  

Tjenestebilbud vil kunne støttes med bruk av velferdsteknologi og vil resultere i en større trygghet for at riktig medisiner tas til riktig tid og i riktig dose.

Følgende delmål skal oppnås gjennom prosjektet:

  1. Identifisere utfordringer, tjenestebehov, brukerbehov og teknologiske muligheter
  2. Pilotere og utvikle nye tjenestemodeller
  3. Skape kunnskap om effekt og nytteverdi for ulike aktører

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

11.11.2014 - 31.10.2017

Utforsk fagområdene