Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetanseledelse i Helse Midt-Norge - en følgeevaluering

Vi har fremskaffet kunnskap om i hvilken grad målene med innføring av Kompetanseportalen i Helse Midt-Norge ble oppnådd.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Inga Ivanova)

Prosjekt Kompetanseledelse er under innføring i helseforetakene i Helse Midt-Norge fra høsten 2015. Målet med prosjektet var å etablere standardiserte og systematiske arbeidsprosesser for kompetanseledelse, understøttet av et felles IKT-verktøy (Kompetanseportalen).

Vi har fremskaffet kunnskap om i hvilken grad målene med innføring av Kompetanseportalen i Helse Midt-Norge ble oppnådd. Disse målene omfattet:

  1. ledere i sykehus skal ha dokumentert oversikt over enhetenes totale kompetansebeholdning
  2. alle medarbeidere skal ha opplæringsplaner
  3. kunnskapen om kompetansebeholdningen skal danne grunnlag for aktivitets- og bemanningsplanlegging
  4. tid skal bli frigjort gjennom bedre systemstøtte og mer effektive arbeidsprosesser
  5. det skal bli større gjennomføringsgrad på interne opplæringstiltak.

Det andre målet med evalueringen var å frembringe kunnskap om prosjektgjennomføring i Helse Midt-Norge for derigjennom å kunne si noe om utfordringer og suksessfaktorer ved innføring av store prosjekter generelt i Helse Midt-Norge. Datamaterialet i evalueringen var intervjudata med ledere på ulike nivåer, sentral og lokal prosjektledelse for Prosjekt Kompetanseledelse, samt et mindre antall ansatte uten lederansvar. Dette materialet suppleres med data fra Kompetanseportalen og foreliggende prosjektdokumentasjon.

I tillegg til å innhente kunnskap om gevinster av innføring av Kompetanseportalen, skal evalueringen vår gi kunnskap og læring om hvordan et prosjekt gjennomføres i Helse Midt-Norge, det vil si å frembringe noe mer generisk kunnskap om prosjektgjennomføring, inkludert samarbeidet mellom prosjektet/prosjektledelse og ansatte i sykehuset.

Hoveddelen av datagrunnlaget består av intervjuer med ansatte som på ulike måter har erfaring med Kompetanseportalen, samt intervjuer med prosjektledelse i Prosjekt Kompetanseledelse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2017 - 31.12.2017

Utforsk fagområdene