Til hovedinnhold
Norsk English

Sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid

Prosjektet har innhentet kunnskap om sykepleieres kompetanse, erfaringer og oppfatninger om rammebetingelsene for å drive med folkehelsearbeid.

Kontaktperson

Undersøkelse av sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid (folkehelsearbeid): kompetanse, prioritering og rammebetingelser
Undersøkelse av sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid. Foto: Andreas Winter

Resultater

Samlet sett viser resultatene at det er et potensial blant sykepleiere for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Dette uttrykkes både fra ledere, klinisk utøvende sykepleiere og folkehelsekoordinatorer. Mange informanter peker for eksempel på at det bør utvikles lavterskeltilbud, for å få flest mulig av de som virkelig trenger det, tidlig inn i tjenesteapparatet. Det finnes allerede flere eksempler på slike tiltak i dag, men det er mulig å innrette flere tiltak på denne måten. Potensialet for å jobbe mer helsefremmende og forebyggende finnes både blant helsepersonell og pasienter. Det er derfor viktig å formidle til pasientene at det er sentralt for deres egen helse at de selv er mest mulig aktive og opplever mestring i egne liv.

Rammebetingelsene setter begrensninger for hva sykepleiere får gjort i hverdagen. Det er f.eks. stadig for få midler og helsesøstre i kommunene, i tillegg til liten oppmerksomhet rundt temaet fra ledere i organisasjonen. 

Prosjektet hadde som mål å belyse:

  • Sykepleieres kompetanse og innsats på folkehelsefeltet.
  • Sykepleieres oppfatninger om, og erfaringer med folkehelsearbeid.
  • Sykepleieres bevissthet og prioritering rundt folkehelsearbeid i det daglige.
  • Rammebetingelser for folkehelsearbeidet i helse- og omsorgstjenesten.

Oppdragsgiver

SINTEF utførte prosjektet for Norsk Sykepleierforbund (NSF). NSF har utformet en politisk plattform for folkehelsearbeidet, og ønsket å gi retning til utvikling av helsetjenestene i Norge. Gjennom dette prosjektet skulle SINTEF skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for NSF slik at en bedre kan legge til rette for bruk av sykepleiernes kompetanse på folkehelsefeltet.

Spørreundersøkelse

Data i prosjektet ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse til sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten og gjennom intervjuer med folkehelserådgivere, sykepleiere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og sykepleiere innenfor både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

St. meld. 19 Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter presenterer de nasjonale målene for folkehelsearbeidet og de prioriterte satsingsområdene. Prosjektet må ses i sammenheng med disse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.04.2015 - 15.09.2015

Utforsk fagområdene