Til hovedinnhold
Norsk English

Hva ungdom er opptatt av Innsiktsarbeid om nettstedet ung

Målet med dette prosjektet er å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, eller ønsker hjelp til, når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjons-tjenesten ung.no.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom og drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ung.no har en anonym spørsmål- og svartjeneste. I denne tjeneste kan ungdom søke etter svar i en database med over 220 000 tidligere stile spørsmål, eller de kan stille egne spørsmål som blir besvart av fagpersoner. Tjenesten er mye brukt; bare i 2017 ble over 56 000 spørsmål fra barn og unge besvart av de omtrent 200 fagpersonene tilknyttet tjenesten.

I dette prosjektet skal vi analysere de stilte spørsmålene i denne databasen for å finne ut hvilke tema ungdom er opptatt av, og hvem som stiller hvilke spørsmål – først og fremst i et kjønnsperspektiv.

Ulike metoder blir benyttet for å analysere større eller mindre uttrekk av spørsmål fra ung.no-databasen. For å finne tematiske mønstre i hele databasen bruker vi text mining – en metode for å trekke ut mønster og kunnskap fra ustrukturerte tekstdokumenter. Formålet med analysen er å trekke ut essensen av hva unge spør om. Et utvalg av spørsmålene vil bli analysert mer i detalj vha. kvalitativ innholdsanalyse. Her vil vi få dypere innsikt i, og forståelse av, unges livssituasjon, utfordringer de opplever og behov de har. Alle resultatene skal inkludere et kjønnsperspektiv.  Disse analysene gjennomføres av Konstantinos Boletsis og Ida Maria Haugstveit fra SINTEF, avdeling Software and Service Innovation.

Videre skal prosjektet analysere hvordan ung.no behandler kjønn, gjennom å dra veksler på ulike innganger fra kjønnsforskningsfeltet. Kjønn vil framkomme i datamaterialet både som en stabil (biologisk) størrelse, som noe man "er", men også som noe man "gjør" eller "konstrueres som". I denne delen av analysen inkluderer vi også fagpersonenes svar til ungdommene. Vi analyserer hvordan kjønn fremgår som en variabel, for å se om svar til brukere formidler sosiale stereotyper om kjønn. Denne delen av prosjektet gjennomføres i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Utforsk fagområdene