Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsapp - en aktiv fritid for alle barn og unge

Gjennom tjenesten AiA ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Prosjektet Aktivitetsapp er et ledd i utvikling av AiA-tjenesten og SINTEF bidrar med kompetanse innen effektevaluering og tjenestedesign.

Kontaktperson

Utsnitt fra tjenesteforløp. Illustrasjon: SINTEF

Prosjektet Aktivitetsapp – en aktiv fritid for alle barn og unge, er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og SINTEF. 

Asker kommune lanserte tjenesten AiA, med tilhørende aktivitetsapp, høsten 2018. Målet med tjenesten AiA er å øke andelen barn og unge som opplever tilhørighet, mestring og trivsel i fritiden. Et konkret mål er at andelen som benytter kultur og aktivitetstilbud skal øke blant barn og unge. Et videre mål er at tiltaket skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller i psykisk helse og ulikheter i deltakelse i kultur- og idrettsaktiviteter på ungdomstrinnet. Alle barn og unge i kommunen, i alderen 6-16 år, gis rabatter på et utvalg fritidsaktiviteter gjennom aktivitetsappen AiA. I tillegg kan familier med behov få økonomisk støtte til barnas fritidsaktiviteter. Det er et mål at tjenesten skal utvikles gjennom brukermedvirkning og i et samarbeid på tvers innen kommunen, og med frivillighet og næringsliv.

Prosjektet Aktivitetsapp er en del Asker kommunes arbeid med å utvikle og evaluere tjenesten, og SINTEFs bidrag er organisert i to delprosjekt: 

Delprosjekt 1

I Delprosjekt 1 bidrar SINTEF med å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for utvikling av tjenesten. Det beskrives hvilke forhold som påvirker deltakelse, inklusjon og frafall, og som er relevante for appen og tjenesten som helhet. Det er også utviklet et effektevalueringsdesign med tydelige effektmål for tiltaket og krav til den tekniske løsningen, som det er mulig å bygge en senere effektevaluering på. 

Leveransen i Delprosjekt 1 oppsummeres i et notat. Notatet bidrar med kunnskap slik at utvikling og innføring av aktivitetsappen bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag om målgruppen, erfaringer så langt i prosjektgruppen og kunnskap om hvordan tidligere tiltak har fungert. 

Delprosjekt 2

I Delprosjekt 2 bidrar SINTEF med støtte i utvikling av tjenesten AiA, gjennom tjenestedesign. I intervju og workshoper med barn, foreldre, ansatte, næringsliv og flere, kartlegger vi behov, erfaringer og ideer knyttet til tjenesten Aktivitetsapp. Sammen med de ulike interessentene identifiserer vi barrierer for at tjenesten skal fungere og mulige løsninger. I samarbeid med Asker kommune utvikler vi forslag til hvordan tjenesten kan videreutvikles.

Leveransene i Delprosjekt 2 er en presentasjon med funn og analyse fra kartleggingen, og en visualisering av tjenesteforløp med forslag til neste steg i utviklingen. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2019

Last ned rapporten

AiA - en aktiv fritid for barn og unge. Resultater fra delprosjekt 1 - med anbefalinger (pdf)

Finansiering

Asker kommune har fått tildelt midler til prosjektet Aktivitetsapp fra Program for folkehelsearbeid i kommunene, i Akershus fylkeskommune. 

Utforsk fagområdene