Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Jobbstrategien

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne retter seg mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. SINTEF har fått i oppdrag å evaluere implementeringen av tiltakene som er satt i gang i forbindelse med Jobbstrategien. Hensikten med evalueringen var blant annet å finne ut hvordan iverksettingen er organisert i Nav, hvordan strategien gjøres kjent utad, og hvordan de ulike tiltakene fungerer.

Kontaktperson

Evaluering av Jobbstrategien
Evaluering av Jobbstrategien

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstrategien har foregått. Sentrale problemstillinger har blant annet vært å finne ut hvordan arbeidet er organisert, kjennetegn, operasjonalisering og prioritering av Jobbstrategiens målgruppe, og bruk av ulike virkemidler, særlig bruk av mentorordning, tilretteleggingstilskudd og tilretteleggingsgaranti.

Datakildene i prosjektet har vært dokumentgjennomgang, intervju med personene som innehar 40 stillinger som ble opprettet med Jobbstrategien, ansatte ved utvalgte NAV-kontor, spørreundersøkelse med NAV-kontorene, og intervju med arbeidsgivere og personer i målgruppa.

Iverksettingen av Jobbstrategien er i all hovedsak organisert gjennom stillingene som ble opprettet. I noen få kommuner er det opprettet Jobbstrategi-team ved NAV-kontoret. Flertallet av NAV-kontorene har faset Jobbstrategien inn i det generelle arbeidet som gjøres for ungdomsgruppa. Ungdom er en prioritert gruppe ved de aller fleste NAV-kontorene. Flertallet i målgruppa har en kombinasjon av psykiske lidelser, sosiale problemer og lav utdanning. De nye virkemidlene beskrives som gode, men er lite brukt.

_________________
Prosj.nr. 102002871

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 01.01.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
Evaluering av Jobbstrategien

Rapporten kan også fås i papirversjon hos: Ansattinfo mangler 

 

 Prosjektet ble utført på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

 

Beskrivelse av Jobbstrategien

 

Kontaktinformasjon

Solveig Osborg Ose 

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene