Til hovedinnhold
Norsk English

Helsehjelp til barn i barnevernet

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp, og å identifisere hva som utgjør viktige barrierer for helsehjelp. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand til å imøtekomme barnas behov.

Kontaktperson

Photo: Shutterstock (mooremedia)

Last ned prosjektets sluttrapport

Helsehjelp til barn i barnevernet. Behov, barrierer og helsetjenestebruk

 


Prosjektet inneholder flere delstudier der vi undersøker problem-stillingene ved hjelp av registerdata, kvalitative studier blant de ulike aktørgruppene, survey blant barn og unge, en mappestudie i barnevern og en studie av digitale løsninger når det gjelder behandling i BUP og samarbeid mellom tjenestene.

Barn og unges opplevelse av helsetilbudet

Delprosjektet undersøker behov for helsehjelp, og erfaringer med tjenestetilbudet, slik det oppleves av barn og unge med tiltak i barnevernet, og av foreldre og fosterforeldre. Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med barn, ungdom og unge voksne fra 13-20 år (n=26), foreldre og fosterforeldre (n=14) samt en elektronisk survey blant ungdom og unge voksne i alderen 16-23 år (n=230).

Barrierer for helsehjelp

Delprosjektet undersøker hva som utgjør viktige barrierer for nødvendig helsehjelp, og hva som bidrar til helsehjelp. Dette basert på en kombinert mappe- og intervjustudie blant saksbehandlere i barnevern, og intervju med fagpersoner i sentrale samarbeidende tjenester. Datagrunnlaget i mappestudien er saksmapper fra kommunale barnevernstjenester (n=26), og fra barnevernsinstitusjoner (n=15). Datagrunnlaget i intervjustudien er kvalitative intervjuer med saksbehandlere i kommunal barnevernstjeneste (n=10), helseansvarlige ved barnevernsinstitusjoner (n=6), ledere i barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner (n=9), og fagpersoner i samarbeidende tjenester (n=10).

Registerstudie om helsehjelp

Delprosjektet undersøker helsetjenestebruk i perioden 2013-2020 blant barn og ungdom (0-23 år) i barnevernet, sammenlignet med barn og ungdom som ikke er i barnevernet. Datagrunnlaget er registerdata på individnivå fra Norsk Pasientregister (NPR), KUHR og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) koblet med barnevernsdata, utdanningsdata og data på barnas foreldre fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Egen studie om bruk og nytte av videokonsultasjon og videokonferanse i barnevern

I en egen rapport (publisert i 2022) har vi undersøkt bruk av videokonsultasjon som metode for oppfølging og behandling av barn i barnevern. Videre hvordan bruk av videobaserte møter hemmer og fremmer samarbeid mellom barnevern og BUP, og andre tjenester. Rapporten er basert på et litteratursøk (Scoping review) samt kvalitative intervjuer med behandlere i BUP og ungdommer i barnevern som har fått videokonsultasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Samarbeidspartnere

  • NTNU Samfunnsforskning
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge
  • Universitetet i Sør-øst-Norge
  • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Prosjekttype

Oppdrag for Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet

Utforsk fagområdene