Til hovedinnhold
Norsk English

Helsehjelp til barn i barnevernet

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp, og å identifisere hva som utgjør viktige barrierer for helsehjelp. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand til å imøtekomme barnas behov.

Kontaktperson

Photo: Shutterstock (mooremedia)

Prosjektet inneholder flere delstudier der vi undersøker problemstillingene ved hjelp av registerdata, kvalitative studier blant de ulike aktørgruppene, survey blant barn og unge, en mappestudie i barnevern og en studie av digitale løsninger når det gjelder behandling i BUP og samarbeid mellom tjenestene.

Delprosjekt 1. Registerstudie om helsehjelp
I dette delprosjektet vil vi undersøke hvilken helsehjelp barn og unge i barnevernet får, hva som karakteriserer helsetjenestebruken, og hvordan utviklingen har vært de siste ti årene. For å få oversikt over faktisk helsehjelp vil vi bruke data fra Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister som kobles til barnevernsstatistikk fra SSB på individnivå.

Delprosjekt 2. Barn og unges opplevelse av helsetilbudet
Delprosjektet vil undersøke barn og unges behov for helsehjelp, og erfaringer med helsetilbudet. Det gjennomføres en kvalitativ brukerstudie med intervjuer av barn, unge og foresatte, og en elektronisk survey rettet mot ungdom.

Delprosjekt 3. Barrierer for helsehjelp
I dette delprosjektet vil vi særlig undersøke hva som utgjør viktige barrierer for nødvendig helsehjelp, og hva som bidrar til helsehjelp. Her vil vi gjøre en kombinert mappe- og intervjustudie blant saksbehandlere i barnevern. Videre vil vi gjøre intervju med fagpersoner i sentrale tjenester som samarbeider med barnevernet.

Delprosjekt 4. Bruk og nytte av videokonsultasjon og videokonferanse i oppfølging av barn i barnevern
Vi undersøker bruk av videokonsultasjon som metode for oppfølging og behandling av barn i barnevern. Videre hvordan bruk av videobaserte møter hemmer og fremmer samarbeid mellom barnevern og BUP samt andre tjenester. Barn på barnevernsinstitusjon er hovedmålgruppen, men barn i fosterhjem og med hjelpetiltak vil også inkluderes. Det gjøres et litteratursøk (Scoping review) samt kvalitative intervju med behandlere i BUP.

Helhetlig analyse
Til slutt i prosjektet gjøres en helhetlig analyse basert på delprosjektene. Dette vil danne et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for om det er behov for å gjøre justeringer i eksisterende tiltak, eller iverksette ytterligere tiltak, slik at barnevernet og helsesektoren blir bedre i stand til å imøtekomme barns behov.

Last ned rapporten fra delprosjekt 4

Videokonferanse i psykologisk behandling og oppfølging av barn i barnevern — Kunnskapsoppsummering og undersøkelse

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Samarbeidspartnere

NTNU Samfunnsforskning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge
Universitetet i Sør-øst-Norge
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Prosjekttype

Oppdrag for Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet

Utforsk fagområdene

Revidert 21. februar 2022