Til hovedinnhold
Norsk English

Sykepleieres erfaringer med koronapandemien

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til koronapandemien, gjennom bred kartlegging og analyse av sykepleieres erfaringer.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

 

SINTEF har gjennomført en omfattende koronaundersøkelse blant sykepleiere

SINTEF har gjennomført en av verdens største spørreundersøkelser blant sykepleiere. I overkant av 114 000 sykepleiere fikk invitasjon til å delta i studien. Det er Norsk Sykepleierforbund som har engasjert SINTEF til å gjennomføre undersøkelsen, og målet var å få fram erfaringene sykepleierne har hatt under koronapandemien. SINTEF samarbeidet med analyseinstituttet Sentio Research Norge AS om datainnsamlingen. Temaene som ble kartlagt handlet om beredskap, smittevern, hvilke konsekvenser pandemien har for pasienter, brukere og pårørende, og for sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Prosjektet inneholder også en kvalitativ del der mange sykepleiere ble intervjuet. 

 

 

Om prosjektet

Sykepleiere har stått i frontlinjen under koronapandemien og har erfart store endringer i arbeidet sitt. Det omfatter endrede oppgaver, tjenestetilbud og arbeidstid både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Mange sykepleiere har blitt omdisponert fra sine vanlige oppgaver til koronarelaterte oppgaver som testing, behandling og oppfølging av Covid-19-syke pasienter. For brukere og pasienter har pandemien også hatt store konsekvenser, for eksempel i form av utsatte og avlyste konsultasjoner og bortfall av tjenester.  Prosjektet har følgende overordnede problemstillinger:

  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med koronapandemien? 
  • Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for pasienter, brukere og pårørende - slik sykepleiere har erfart det?

Vi belyser disse temaene:

  • beredskap
  • håndtering av smitte og smittevern
  • arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
  • bemanning og kompetanse
  • konsekvenser for pasientbehandling og omsorg
  • ledelse i sykepleietjenesten
  • digitalisering og eHelse
  • konsekvenser av pandemien for sykepleiestudenter 

Data i prosjektet innhentes gjennom en spørreundersøkelse til alle medlemmer av Norsk sykepleierforbund og gjennom intervjuer med utøvende sykepleiere og ledere i spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg intervjuer vi hovedtillitsvalgte ved et utvalg helseforetak og kommuner.

Basert på kunnskapen som framkommer i studien vil vi drøfte hva myndigheter, lokalpolitikere, arbeidsgivere og Norsk sykepleierforbund kan lære av pandemien, samt hvilke forbedringstiltak som må settes inn på kort og på lang sikt for å kunne møte framtidige tilsvarende situasjoner.  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2020

Utforsk fagområdene