Til hovedinnhold
Norsk English

T-TBiT – Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling

En samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst, som har et betydelig verdiskapingspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt: kvalitet, effektivitet og bedre brukeropplevelser for alle barn i tannhelsetjenesten – uavhengig av geografi og sosioøkonomisk status.

Foto: SINTEF

Dette innovasjonsprosjektet skal bidra til å forbedre tannhelsetjenestene til barn og ungdom. Det overordnede målet er å utvikle en ny digital tjeneste i tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for, eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av tannbehandlingsangst i offentlig tannhelsetjeneste, i tillegg til å sikre en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste.  

Bruk av digitale verktøy ved behandling av barn og ungdom med tannbehandlingsangst er lite utforsket internasjonalt, og her i Norge er det ikke gjort noe på området. Derfor er det behov for praksisnær forskning. Prosjektet vil følge en brukersentrert designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell, teknologer, psykologer og forskere sammen skaper nye løsninger som tjenesten skal bestå av. Innen tannhelse er det liten tradisjon for brukersentrerte prosjekt, og det er ikke gjennomført brukersentrerte prosjekt med barn. Barn er tidligere blitt involvert i teknologiutviklingsprosesser innen andre fagområder, der studier viser at dette har viktige bidrag til brukeraksept og nytteverdi av løsning. Det etterlyses forskning på dette feltet innen barnetannhelse, og dette prosjektet vil være et særskilt bidrag. 

I prosjektet skal det utvikles et kunnskapsgrunnlag, det skal utvikles nye digitale løsninger og tjenester som skal testes, utprøves og evalueres. Basert på dette vil det utvikles anbefalinger og kommunikasjonsverktøy. Videre vil prosjektet tilrettelegge for implementasjon og videre innovativ tjenesteutvikling. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene