Til hovedinnhold

Beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene - BESLUTT

Beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene - BESLUTT

I prosjektet BESLUTT skal vi utvikle beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, utredningskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene.

Eksempel på skisse til dashboard med beslutningsstøtte for ledelse

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy for å oppnå dette. Man bruker store ressurser på å manuelt aggregere informasjon, og mangel på rask tilgang til gode styringsdata vanskeliggjør planlegging på kort og lang sikt.

De tre partnerkommunene har erfaring med bruk av informasjonstavler der strukturert informasjon brukes av ansatte for støtte til daglige arbeidsprosesser, både overfor den enkelte tjenestebruker og for samhandling mellom ansatte og mellom ulike enheter. Med BESLUTT skal vi ta utgangspunkt i informasjon som blir tilgjengeliggjort gjennom bruk av disse verktøyene og etablere nye digitale flater som gir ledere på ulike nivåer bedre innsikt i her-og-nå-situasjonen, og bedre mulighetene for å planlegge ressursbehov og tiltak fremover.

For å få til dette trenger vi en strukturert og forskningsbasert tilnærming som gir økt kunnskap om samhandling, ledelse og brukeropplevelser. Vi må få en omforent forståelse av hvilken informasjon ledere på ulike nivåer har behov for, hvilken informasjon som er tilgjengelig, eller kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling på nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi relevante styringsdata. Videre må vi finne ut hva som er relevante måleindikatorer for god drift. Prosjektet skal jobbe tett på praksis i den enkelte kommune og startet opp 1. juni 2019.

Publisert tirsdag 11. juni 2019
918 18 004

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Fakta om prosjektet

Prosjekteier:
Lørenskog kommune v/Gry Røste, kommunaldirektør Helse og omsorg

Finansiert av:
Forskningsrådet (HELSEVEL)

Prosjektpartnere:
Horten kommune
Skien kommune
SINTEF
Universitetet i Oslo
Imatis AS