Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser hos unge voksne

Trondheim kommune v/Enhet for psykisk helse og rus og St. Olavs Hospital v/Nidaros DPS ønsker å skape et bedre tjenestetilbud for unge med lettere psykiske lidelser, en økende pasientgruppe.

Kontaktperson

Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser hos unge voksne

Forstudiet viser at samhandling i og mellom behandlingsnivåene, med pasienten og mestringsarenaer som jobb, skole og NAV er en overordnet utfordring for å sikre både medisinske og driftsmessige gevinster, samt gode brukeropplevelser for både pasienter og behandlere. Begge prosjekteierne opplever at det er utfordrende å få til god samhandling med dagens teknologi og organisering, og at nye løsninger må til for å møte dagens og fremtidige behov. Målet er å få til bedre behandling på tvers av behandlingsnivå, der man kan behandle flere pasienter uten økt ressursbruk.

Psykiske lidelser opptrer samlet sett tidligere i livet enn somatiske lidelser, og konsekvensen av og ikke kunne møte denne pasientgruppens behov tidlig i sykdomsforløpet, er at mange faller ut av skole og jobb. Psykiske lidelser medfører flere tapte arbeidsår ved uførepensjon enn annen sykdomsgruppe fordi uførepensjonen for denne gruppen innvilges gjennomsnittlig ved ni års yngre alder enn uførepensjon for somatiske sykdommer.

I dette forprosjektet vil vi gjennomføre en grundig behovskartlegging der interessenter fra St. Olavs Hospital, Trondheim kommune, NAV, universitet/-høyskole og jobb, i tillegg til pasienter, vil bidra gjennom intervju og workshops for å få en helhetlig forståelse av utfordringene. Behovskartleggingen vil legge grunnlaget for utvikling av konsepter som kan videreføres i ett eller flere utviklingsløp. I dette prosjektet antar vi at fremtidig tjenesteinnovasjon fordrer både nye anvendelser av muliggjørende teknologi og organisatoriske utviklingsprosesser. Prosjektet vil bli utført av en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av virksomhetenes ledere, helsepersonell, designere, innovasjonsrådgivere og forskere.

Vi jobber i et tverrfaglig team.

Forsker , designerne og fra SINTEF er driverne i prosjektarbeidet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

22.10.2015 - 01.04.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjekteier
St. Olavs Hospital v/Divisjon Psykisk helsevern representert v/Elin Ulleberg, avd. leder, Nidaros DPS og
Trondheim kommune representert v/Stig Antonsen, leder for Enhet for psykisk helse og rus. Flere er med i dette teamet.

 

Finansiering
Helsedirektoratet og Helse Midt Norge.
Dette er et InnoMed-prosjekt

Utforsk fagområdene