Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

Det er et politisk ønske at Nav skal styrke bruken av arbeidsmarkedstiltak i det ordinære arbeidslivet, og å styrke markedsarbeidet og rekrutteringsbistanden overfor ordinære virksomheter. SINTEF har undersøkt inkluderingsprosessen med arbeidsgiversiden i sentrum.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Til tross for at mange store satsinger har blitt iverksatt de siste årene har vært liten bevegelse i andelen personer med nedsatt funksjonsevne som har fått tettere tilknytning til arbeidslivet. Det er et politisk ønske at Nav skal styrke bruken av arbeidsmarkedstiltak i det ordinære arbeidslivet, og å styrke markedsarbeidet og rekrutteringsbistanden overfor ordinære virksomheter. Likevel oppgir bare åtte prosent av virksomhetene at de har arbeidet med delmål 2b i IA-avtalen som handler om å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. Det gjenstår altså en betydelig utfordring fra myndighetene og Nav for å få arbeidsgiverne mer aktivt på banen i dette arbeidet.

Basert på fokusgruppeintervju, dybdeintervju, surveydata og casestudier har dette prosjektet undersøkt inkluderingsprosessen med arbeidsgiversiden i sentrum. Datainnsamlingen har gjort det mulig å studere ulike sider av arbeidsgivernes rolle i inkluderingsprosessen; hvilke motivasjonsfaktorer som er viktigst for å delta i arbeidsinkludering, hva som kjennetegner de bedriftene som lykkes, hvilke metoder som fungerer best og hvilke elementer som øker sannsynligheten for jobbmatch mellom arbeidsgiver og bruker. Prosjektet ble delt inn i tre delprosjekter som sammen med en omfattende datainnsamling sikret at arbeidsgiverne sin rolle i inkluderingsprosessen ble belyst både i bredden og dybden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Utforsk fagområdene