Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer med minoritetsstress

Vi vil øke kunnskapen om hva minoritetsstress er, og hva som kjennetegner dette begrepet. Hvorfor — og på hvilken måte føler minoriteter i Norge på minoritetsstress, og ikke minst, hva er konsekvensene av minoritetsstress i menneskers hverdag?

Kontaktpersoner

Ill.: Shutterstock

Begrepet minoritetsstress viser til det økte stressnivået som mennesker innenfor visse minoritetsgrupper opplever når gruppene stigmatiseres av majoritetsbefolkningen. Årsaken til minoritetsstress kan direkte tilskrives fordommer og diskriminering som stigmatiserte minoriteter opplever, som også er knyttet til andre kilder til stress, som sosioøkonomisk sårbarhet og en reduksjon i stressbuffere, som sosial støtte.

I løpet av prosjektperioden skal et tverrfaglig forskerteam  undersøke hvordan minoritetsstress kan oppleves av minoriteter i Norge. Forskerne skal gjøre både systematiske litteratursøk for å finne ut hva eksisterende forskning på temaet viser, samt gjennomføre en studie der det rekrutteres deltakere som identifiserer seg som etniske og/eller seksuelle minoriteter.

En av de største konsekvensene av minoritetsstress er negativ effekt for enkeltpersoner, både fysisk og psykisk. Effektene er imidlertid ikke begrenset til individet, men kan også gjelde på samfunnsnivå, f.eks. økt bruk av helsetjenester, økt arbeidsfravær og redusert engasjement i samfunnet.

Basert på spesifikke litteraturgjennomgangs-teknikker og innovative, vitenskapelig anerkjente og forskningsbaserte kvalitative metoder (Photovoice) med en deltakende tilnærming, skal dette prosjektet gi Bufdir og andre aktører viktig kunnskap i arbeidet mot diskriminering og hatytringer mot minoriteter i Norge.

Resultatene vil ha direkte anvendbarhet for Bufdir og i tillegg være overførbare til andre initiativer som involverer minoriteter og minoritetsstress.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Last ned rapporten 

Erfaringer med minoritetsstress, SINTEF-rapport nr. 2024:00465

Samarbeidspartner

Bufdir

Utforsk fagområdene