Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av IA-avtalen (2010-2013)

SINTEF har nå for andre gang evaluert avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA‐avtalen). IA-avtalen er en omfattende avtale som nå omfatter seksti prosent av norske arbeidstakere. Avtalen er en viktig realisering av trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Det er med andre ord et omfattende politisk prosjekt som evalueres i denne rapporten, og vi er ydmyke i forhold til dette oppdraget. Evalueringen har tatt omtrent to år å gjennomføre.

Kontaktperson

Evaluering av IA-avtalen 2010-2013

Rapporten må ses i nær sammenheng med forrige rapport fra vår forskningsgruppe: Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner som ble publisert 29. april 2013. Dette var et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE, forsøksmidler arbeid og velferd, men berører også viktige elementer i IA-avtalen, og det er flere felles datainnsamlinger i prosjektene. Selve IA‐evalueringen, altså resultatene presentert i denne rapporten, er direkte finansiert av Arbeidsdepartementet.

Nåværende IA‐avtale ble underskrevet av partene i arbeidslivet og myndighetene (regjeringen ved arbeidsministeren) 24. februar 2010 og gjelder ut 2013. Det har i perioden vært lite debatt rundt avtalen og inkluderingsarbeidet, og dette skyldes høy grad av konsensus om avtalen og at partene har vært mer fokusert på gjennomføring enn å gå i debatt om innholdet i avtalen. Men nå når avtaleperioden går mot slutten og evalueringen foreligger, starter sannsynligvis debatten. Debattantene bør sette seg inn i hva IA‐avtalen handler om, både på overordnet nivå og på virksomhetsnivå, før man vurderer om man bør forkaste IA‐avtalen til fordel for noe annet.

De viktigste bærebjelkene i IA‐avtalen er partssamarbeidet på ulike nivå og myndighetenes forpliktelser med å sørge for gode rammebetingelser i virksomhetenes inkluderingsarbeid. I denne evalueringen har vi sett på hvordan det overordnede, det regionale og det lokale partssamarbeidet i IA‐avtalen fungerer. Vi har også sett på oppnåelse av nasjonale mål og måloppnåelse på virksomhetsnivå for alle delmålene, og vi har vurdert NAV Arbeidslivssenter og andre virkemidler.

Rapporten inneholder følgende hovedtema:

 • Det overordnede partssamarbeidet
 • Det regionale og lokale IA-samarbeidet
 • HMS og IA-arbeid
 • Delmål 1: Redusere sykefraværet
 • Delmål 2: Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
 • Delmål 3: Økt gjennomsnittlig avgangsalder
 • NAV Arbeidslivssenter
 • Virkemidlene i IA-avtalen

Datagrunnlaget for evalueringen omfatter:

 • Gjennomgang av litteratur og tidligere forskning
 • Gjennomgang av offentlig dokumenter tilhørende avtalen, inkludert detaljert gjennomgang av IAavtalen, Protokollen og Rolledokumentet
 • Gjennomgang av all rapportering fra Oppfølgingsgruppen og Faggruppen
 • Fokusgruppeintervju med arbeidslivets parter i IA‐avtalen sentralt (NHO, Virke, Spekter, KS, FAD, LO, Unio, Akademikerne, YS)
 • Fokusgruppeintervju med Arbeidsdepartementet
 • Fokusgruppeintervju med Faggruppen
 • Fokusgruppeintervju med Oppfølgingsgruppen
 • Intervju med 16 IA‐virksomheter (daglig- og mellomledere), HMS-personell, tillitsvalgte, langtidssykmeldte og andre. De samme virksomhetene som ble intervjuet i forrige evaluering
 • Intervju med ansatte ved NAV Arbeidslivssenter (6 senter)
 • Intervju med Arbeidstilsynet (fokusgruppe)
 • Intervju med Arbeids‐ og velferdsdirektoratet (fokusgruppe)
 • Spørreundersøkelse blant alle ansatte ved NAV arbeidslivssenter og alle lederne
 • Survey til utvalg på 5 000 IA‐virksomheter med flere enn ni ansatte (tilfeldig trukket ut fra IAregisteret; representativt på næring, størrelse, geografi, ledelse og tillitsvalgte. Hvert sitt skjema til leder og tillitsvalgt
 • Registerdata for IA‐virksomheter (virksomhetsnivå) og for alle virksomheter som ikke har IA‐avtale (detaljert næringskode, 5‐sifret NACE), antall ansatte, sykefravær, celledata alder og kjønn 2001‐2012
 • Intervju med 18 sykmeldte tilfeldig trukket fra NAVs sykefraværsregister
 • Dybdeintervju med to NAV-overleger
 • Seminar, diskusjon med 20 leger
 • Omfattende spørreundersøkelse til alle landets fastleger
 • Intervju i 15 bedriftshelsetjenester
 • Omfattende spørreundersøkelse til alle landets bedriftshelsetjenester
 • Kort spørreundersøkelse (survey) til et tilfeldig utvalg på 10 000 virksomheter, uavhengig om de er IA-virksomhet eller ikke.

I tillegg har forskningsgruppen de siste årene gjennomført nærmere 500 intervjuer i norske virksomheter i andre prosjekter, der temaene rundt IA‐avtalen, sykefravær og oppfølging av sykmeldte naturlig har inngått i intervjuene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Hovedkonklusjoner fra evalueringen

 

Last ned rapporten
Evaluering av IA-avtalen 2010-2013 (Pdf - 4 Mb)

Evalueringsrapport 2001-2009
Delrapport 2001-2009 Litteratur og tidligere forskning

 

Nyhetsmeldinger og presseklipp
Les artikkel i Gemini om rapporten
Leder av evalueringsprosjekt: - IA-avtalen har virket

 

Masteroppgaver
Et mer inkluderende arbeidsliv – for hvem? En prosessevaluering av IA-avtalens delmål 2. (Pdf - 482 Kb)
Mellom mål og muligheter. En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte. (Pdf - 491 Kb)

 

Forskerne bak rapporten er alle ansatt i faggruppe Arbeid og helse i avdeling Helse:

Solveig Osborg Ose 

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Jan Wilhelm Lippestad 

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Heidi Jensberg

Utforsk fagområdene