Til hovedinnhold
Norsk English

Likeverdige digitale offentlige tjenester

Målet med prosjektet er å generere kunnskap om hvordan offentlige myndigheter jobber for å sikre likeverdig utvikling av, utførelse av og tilgang til digitale offentlige tjenester for brukere uavhengig av etnisitet.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Uavhengig av etnisitet

I en verden der digitale løsninger og tjenester er i ferd med å bli den nye normalen, reiser det seg en rekke utfordringer og spørsmål. Noen av disse skal vi utforske i prosjektet Likeverdige digitale offentlige tjenester, på oppdrag fra Bufdir. Noe av det som skal utforskes, er hvordan offentlige myndigheter jobber aktivt for å sikre likeverdig utvikling av, utførelse av og tilgang til digitale tjenester for brukere uavhengig av etnisitet. I tillegg skal forskerne se på hva slags tiltak og innsatser som kan bidra til å styrke offentlige myndigheters arbeid med likeverdige digitale tjenester, og dermed fremme utvikling av, utførelse av og tilgang til likeverdige digitale tjenester. 

Oppdraget må ses i lys av føringer og lovkrav i Likestillings- og diskrimineringsloven, regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor samt Aktivitets- og redegjørelsespliktene som skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen og i arbeidet til offentlige myndigheter. Likestillings- og diskrimineringsloven definerer etnisitet som "blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk".

Mer enn digital kompetanse

Den gjeldende problemforståelsen om likhet i tilgangen på digitale tjenester dreier seg i dag ofte om ulikhet i digital kompetanse. Men digital eksklusjon og likeverdig tilgang til digitale offentlige tjenester kan ikke utelukkende forstås i ulikhet i tilgang og digital kompetanse blant ulike grupper i befolkningen. I prosjektet vil vi derfor også se på tilleggsfaktorer som kjønn, alder og funksjonsnedsettelse — i tillegg til interseksjonalitet som er en betegnelse på hvordan slike faktorer kan virke sammen i bestemte sammenhenger som forsterker diskriminering og ekskludering. 

I SINTEFs pågående forskningsprosjekt om digital ulikhet kommer det frem at digital sårbarhet ikke kan begrenses til tilgangsbarrierer og digital kompetanse.  

Sammensatt metodikk

Data i dette prosjektet vil innhentes gjennom intervjuer med offentlige tjenesteutøvere som jobber med utvikling og bruk av digitale tjenester, og deltakere i virksomhetenes brukerpanel, samt analyser av strategidokumenter, handlingsplaner og av vitenskapelig litteratur for særlig å kunne identifisere virkningsfulle tiltak og innsatser.  

Prosjektet gjennomføres av en tverrfaglig forskergruppe med erfaring fra beslektede prosjekter og med omfattende kompetanse innenfor helsetjeneste-/velferdsforskning, digitalisering, digitalt utenforskap, utvikling og evaluering av digitale løsninger, samt inkluderende design og universell utforming.

Last ned rapporten her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Utforsk fagområdene