Til hovedinnhold
Norsk English

Omgjøring av vedtak i NAV – årsaker og omfang

Vi har siden januar 2015 gjennomført et omfattende prosjekt med mål å kartlegge årsakene til at vedtak om økonomiske ytelser blir påklaget og omgjort etter at brukerne har klaget på dem. Basert på en bred datainnsamling presenterer rapporten en rekke forslag til hvordan Nav kan jobbe annerledes og bedre, for å sikre at enda flere vedtak får sitt korrekte utfall allerede når de saksbehandles første gang. Prosjektet har vært finansiert gjennom FOU-midler fra Nav.

Forenklet forklaringsmodell for omgjøring av vedtak i NAV
Forenklet forklaringsmodell for omgjøring av vedtak i NAV. Ill.: SINTEF

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at vedtak blir påklaget og omgjort i Nav og Trygderetten. Med vedtak menes vedtak om økonomiske ytelser etter folketrygdloven. Nav fatter om lag 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig, eksempelvis innenfor arbeidsavklaringspenger, barnetrygd, sykepenger og uføretrygd. Av alle vedtak som Nav fattet, ble 54 000 i 2015 påklagd til det nivået som opprinnelig fattet vedtakene, det vil si Nav Forvaltning. Av disse vedtakene omgjorde Nav Forvaltning 22 805 (cirka 42 prosent), mens 31195 klager gikk til nivået over – Nav Klageinstans. I tillegg behandlet Nav Klageinstans 4669 anker. Denne mengden med klagesaker innebærer at saksbehandlere i Nav må bruke mye tid og ressurser på å saksbehandle og vurdere på nytt saker som allerede er saksbehandlet. Hovedmålsettingen med dette prosjektet har vært å kartlegge årsakene til at vedtak om økonomiske ytelser påklages og omgjøres i Nav og Trygderetten, og hva som kan gjøres for å sikre at en større andel av vedtakene får et korrekt utfall på lavest mulig nivå – og så nært brukeren som mulig.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2016

Utforsk fagområdene

Fakta om prosjektet

Last ned rapporten
Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - Omfang og årsaker

Nav om rapporten, 10.06.16:
Ny rapport skal forbedre saksbehandlingen i NAV

  Finansiering
Nav Farve (Forsøksmidler arbeid og velferd)