Til hovedinnhold
Norsk English

EU-prosjekter


EU flag

IMPACT

IMPACT

Start:
Slutt:

IMPACT er et forsknings- og innovasjonsprosjekt hvor målet er å utvikle og demonstrere neste generasjons testing av bølgekraftinstallasjoner (Wave Energy Converters).

ACCSESS

ACCSESS

Start:
Slutt:

Gir tilgang til kostnadseffektiv, realiserbar, sikker og fleksibel CCUS.

SETWIND

SETWIND

Start:
Slutt:

Den strategiske energiteknologiplana for EU (SET-Plan) ble lagt fram i 2008 og oppdatert i 2015. Den koordinerer europeisk forsking og innovasjon innen lavkarbonteknologi.

FlexPlan

FlexPlan

Start:
Slutt:

Advanced methodology and tools taking advantage of storage and FLEXibility in transmission and distribution grid PLANning.

Megaroller

Megaroller

Start:
Slutt:

MegaRoller er et prosjekt som har fokus på utvikling av en ny og større Power Take Off (PTO) enhet på hele 1 MW for bruk i en såkalt Oscillating Wave Source Converter (OSCW - oscillerende bølgekraftkonverter).

Open ENTRANCE

Open ENTRANCE

Start:
Slutt:

COP21 avtalen og EU målene for 2020, 2030 og 2050 setter rammene for Europa sin transisjon mot et lavutlippssamfunn. Endring av energisystemet er svært sentral del av dette.

IMPACTS9

IMPACTS9

Start:
Slutt:

IMPACTS9 skal støtte leveransen av FoU-aktivitetene skissert i 'Implementation Plan for CCUS' gjennom å tilby koordinering og støtte til private og offentlige aktører med nøkkelroller for progresjonen av de skisserte aksjonene på kort sikt.

HydroFlex

HydroFlex

Start:
Slutt:

HydroFlex prosjektet har til hensikt å utvikle ny teknologi som tillater høy fleksibilitet i operasjon av vannkraftverk. Med fleksibel operasjon menes raske effektendringer, hyppige start-stop, og muligheter for et bredere spekter av kraftsystem...

CHEERS

CHEERS

Start:
Slutt:

Prosessen som benyttes i CHEERS er innrettet mot fjerning av forbrenningsrelatert CO2.

TotalControl

TotalControl

Start:
Slutt:

Målet for prosjektet TotalControl er å utvikle styringsverktøy for neste generasjon vindkraft anlegg.

MARINET2

MARINET2

Start:
Slutt:

Basert på prosjektet MaRINET, arbeider EU H2020 prosjektet MaRINET2 mot en visjon om å ta ut potensialet for fornybar energi i havet.

MultiPACK

MultiPACK

Start:
Slutt:

Demonstrasjon av neste generasjons standardiserte, integrerte systempakker for kjøling og oppvarming til kommersielle og offentlige bygninger basert på miljøvennlige CO2-kompressoraggregater.

DryF

DryF

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med DryFiciency prosjektet er å hjelpe Europeiske energiintensive sektorer til å oppnå høyere energieffektivitet, et lavere CO2 avtrykk og en bærekraftig produksjon ved å innføre konkurransedyktig energigjenvinning fra...

ERIGrid

ERIGrid

Start:
Slutt:

ERIGrid – Europeisk forskningsinfrastruktur som skal støtte teknologiutvikling, validering og rulle ut prosjekt innenn området SmartGrid

SuperSmart

SuperSmart

Start:
Slutt:

SuperSmart-prosjektet har som mål å oppnå viktige miljøfordeler gjennom rask implementering av effektive varme- og kuldesystemer, i tillegg til å sørge for betydelige økonomiske fordeler gjennom redusert energibruk i hele den europeiske...

GATEWAY

GATEWAY

Start:
Slutt:

GATEWAY er et Horisont 2020 prosjekt for å aksellerere igangsetting av CO2-fangst, -transport og -lagring i Europa.

CEMCAP

CEMCAP

Start:
Slutt:

Horisont 2020 prosjektet CEMCAP samler sementindustrien og forskningskompetanse innen CO2-håndtering.

Market4RES

Market4RES

Start:
Slutt:

Post-2020 framework for a liberalised electricity market with a large share of Renewable Energy Sources

BestPaths

BestPaths

Start:
Slutt:

BestPaths prosjektet vil bidra til å løse utfordringene med å integrere store mengder fornybar energi i Europas energimiks.

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO – European value Chain for CO2

Start:
Slutt:

ECCO var et forskningsprosjekt med målsetning å fremskynde etableringen av CO2 fangst, transport og lagring verdikjeder, som er en av de sentrale teknologiene for å redusere klimabelastningen fra CO2.

DESSIN

DESSIN

Start:
Slutt:

DESSIN er et EU-prosjekt der man på fem steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle krav til vannkvalitet i Vanndirektivet.

EcoGrid EU

EcoGrid EU

Start:
End:

The project offers Europe a fast track evolution towards Smart Grids dissemination and deployment in the distributed electricity grid.

IRPWind

IRPWind

Start:
Slutt:

Målsetningen med IRPWind er en sterkere integrasjon av Europeisk vindkraftforskning med målsetning å skape en overgang til lavkarbon samfunnet samt å opprettholde og øke Europeisk konkurranseevne innen området.

ERIGrid

ERIGrid

Start:
Slutt:

ERIGrid – Europeisk forskningsinfrastruktur som skal støtte teknologiutvikling, validering og rulle ut prosjekt innenn området SmartGrid

Felleseuropeiske CO2-laboratorier - ECCSEL

Felleseuropeiske CO2-laboratorier - ECCSEL

Samarbeidsorganet ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) har utpekt SINTEF og NTNU til å samordne oppbyggingen av en paneuropeisk infrastruktur innenfor fangst og lagring av CO2 (CCS) sammen med partnere fra 10 europeiske land.