Til hovedinnhold
Norsk English

Open ENTRANCE

Energisystemmodeller brukes blant annet til å forstå ulike utviklingsbaner for energisystemet og konsekvenser av disse.

Kontaktperson

Modellene kan brukes på ulike geografiske nivå, f.eks. lokalt, nasjonalt eller for flere land sammen. Resultatene vil være nyttige for politikere, myndigheter, industri og for den offentlige debatten.

Dagens modeller omfatter ikke fullt ut og integrerer alle de nye utfordringene som av-karbonisering av energisystemet medfører, f.eks. desentralisering og variabilitet i strømforsyningen, behovet for fleksibilitet, kort og langsiktig markedsdynamikk, integrering av energisystemene, utbredelse av innovative teknologier og samspillet mellom det økende antall uavhengige aktører.

H2020 prosjektet Open ENTRANCE svarrte på disse utfordringene. Prosjektet tok for seg utvikling, bruk og formidling av en åpen, transparent og integrert modell plattform for å analysere transisjon av energisystemet i Europa til en lavutslippsframtid.

Plattformen inneholder state-of-the-art modeller og data. Dette forenkler og forbedrer diskusjonen mellom forskere, beslutningstakere og industri om sentrale spørsmål i transisjonen av energisystemet.

The OpenEntrance platform

 

Open ENTRANCE forbedret kvaliteten på modelleringen av Europas transisjon av energisystemet på flere måter:

  • Utviklet en åpen plattform for energi- og kraftsystemmodellering. Plattformen inkluderer både åpne modeller og data
  • Linking av modeller som gjør det mulig å kjøre analyser raskere og å gjennomføre en rekke sensitivitetsanalyser
  • Integrering av empiriske data om menneskelig adferd i energimodellene
  • Kombinere top-down og bottom-up studier
  • Mulighet for komparative studier med ulike modeller
  • Kvaliteten på hver av modellene

Open ENTRANCE demonstrerte funksjonaliteten til plattformen ved å utføre scenario analyser og makroøkonomiske analyser av energitransisjonen. Open ENTRANCE utarbeidet anbefalinger til beslutningstakere om mulige utviklingsbaner mot lavutslipps energisystemet og makroøkonomiske konsekvenser av disse.

Plattformen tillater tredjeparts brukere å knytte egne modeller til plattformen og til å utføre komparative studier til resultatene fra Open ENTRANCE. Partneren IIASA garanterer at plattformen vil være åpen tilgjengelig minst til minst 2033.. Hvis nye prosjekter vil bruke plattformen, er det mulig å utvikle den videre. Open ENTRANCE bygger på en rekke nasjonale og europeiske energimodelleringsprosjekter. 

SINTEF Energi ved Ingeborg Graabak koordinerte prosjektarbeidet. Open ENTRANCE arrangerte en rekke workshops for brukerpartnere, Energy Modellering Platform for Europe (EMP-E) samt en workshop i Europaparlamentet.

SINTEF Energi vil bruke Open ENTRANCE for å utvikle lignende prosjekter og aktiviteter. Open ENTRANCE gir en mulighet til å utvikle norsk energimodelleringsekspertise og for å vise ulike roller for vannkraft i fremtidens lavutslipps energisystem i Europa.


EN_Co-fundedbytheEU_RGB_Monochrome.jpg

Open ENTRANCE var et 4-årig prosjekt delfinansiert av Horizon2020 Grant no 835896-999513221


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023