Til hovedinnhold
Norsk English

IRPWind

Målsetningen med IRPWind er en sterkere integrasjon av Europeisk vindkraftforskning med målsetning å skape en overgang til lavkarbon samfunnet samt å opprettholde og øke Europeisk konkurranseevne innen området.

Kontaktperson

Vindpark

Design av flytende vindparker – datasamling
For validering av komplekse vindturbinmodeller er det nødvendig å skaffe data fra skalamodeller til fullskala strukturer. Jo mer data som er tilgjengelig for validering jo bedre blir de validerte modellene til å kunne forutsi oppførselen til en reell struktur. Utveksling av måledata mellom forskningsmiljøene på forskjellige strukturer vil være både nyttig og nødvendig for å gi gode resultater. Prosjektet vil samle måledata i åpne datasett.

Referansetesting av modeller
Design av offshore vindturbiner og støttestrukturer er en utfordrende oppgave med mange variasjoner i lokalisering og operasjonelle forhold. Det kan være varierende vanndybde, grunnforhold og såkalte met-ocean forhold (vind, bølger og strøm), aerodynamikk, hydrodynamikk og vekselvirkning mellom havbunnen og turbinens bærende struktur. Disse modellene kobler vindturbinkomponenter og kontrollsystem, som resulterer i et meget komplekst dynamisk system.

Design av havvind (offshore) parker – Modellutvikling
For en vellykket realisering av potensialet i havvind er det vesentlig at kostnaden for offshoreturbiner blir lavere ved å designe unike enheter tilpasset det marine miljøet basert på en generisk offshore design basis og ved bruk av dedikerte beregningsmodeller. Dette betyr at det tas hensyn til effekter av de-rating, wake effekter, analyse av kombinert vind- og bølgebelastninger samt vekselvirkning med bunnforholdene.

Vindparkcluster kontroll: Tekniske, operasjonelle, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold
På et overordnet system- og nasjonalt nivå, vil vindparker være koblet sammen gjennom en mix av veksel- og likestrøms hybride multi-terminal nett. Disse består av transmisjonsteknologier og styrbare kraftelektronikkkomponenter. Disse systemene, som man mangler langvarig erfaring med relatert til planlegging og operasjon, må derfor analyseres og forstås i sammenheng med et økende antall havvindparker.

Kraftsystem markedsdesign og modellering med stor andel vindkraft
Det er mange utfordringer og muligheter i forhold til elektrisitetsmarkedet i en situasjon der det er en stor andel vindkraft; spesielt gjelder dette

  • Å foreslå og analysere nye markedsdesign som er egnet der det er høy andel vindkraft
  • Identifisere og evaluere ulike markedsbaserte måter for balansering av variabel vindkraft
  • Bestemme økonomisk robuste offshorenett når man tar hensyn til kraftmarked og usikkerhet innenfor videre utbredelse av vindkraft

IRPWIND - en del av EERA Joint Programme on Wind Energy

Les mere på prosjektets webside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2018

Utforsk fagområdene