Konsernsatsing

Siden 2005 har SINTEF investert egne midler for å utvikle kompetanse i fagområder som krever tverrfaglig tilnærming og samarbeid mellom flere konsernområder.

Ill.: SINTEF

Satsingene har som mål å styrke vår faglige posisjon i markedet gjennom

  • i) langsiktig, grunnleggende forskning
  • ii) å legge grunnlag for innovasjon
  • iii) å muliggjøre radikalt nye måter å "tenke fag" på
  • iv) aktivt å adressere et oppdragsmarked.

I 2013 ble Velferdsteknologi valgt som en av totalt fire konsernsatsinger for perioden 2013-2016.

Konsernsatsing velferdsteknologi har hatt som overordnet mål å utvikle en tverrfaglig kunnskaps-plattform for løsninger og tjenester som gir eldre mulighet til å leve et mer selvstendig liv og til å bo lenger hjemme. Konsernsatsingen har vært et samarbeid mellom konsernområdene Teknologi og samfunn, IKT og Byggforsk.

Vi erfarer at gode løsninger krever en helhetlig tilnærming der teknologi, fysiske omgivelser og tjenesteapparat virker sammen. SINTEF er i en unik posisjon fordi vi har forskningsbasert spisskompetanse på helse og helsetjenester, informasjonsteknologi, fysiske omgivelser, design og samfunnsøkonomi. Vi har metodekompetanse på utvikling av prosesser hvor vi tar brukerbehov på alvor og tester ut effekt og erfaringer med løsninger i bruk.

Konsernsatsingen har:

  • tatt utgangspunkt i samfunnets reelle behov ved valg av kunnskapsplattform og tematiske satsinger
  • etablert og fått praktisk erfaring med nye og eksisterende metoder for å utvikle og implementere velferdsteknologi
  • utviklet et overordnet rammeverk for å evaluere helse, velferd og trygghet, samt samfunnsøkonomiske konsekvenser av å innføre velferdsteknologiske løsninger (teknologi – tjeneste - fysiske omgivelser).

De fem tematiske områdene vi har hatt fokus på

Ledelse av konsernsatsingen

Relevante lenker

SINTEFs konsernsatsinger