Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Nye energiløsninger

Vi tilbyr innovative løsninger for nye, bærekraftige energiteknologier og systemer

Kontaktperson

Forskningsområder

Fornybare energisystemer

 • Stasjonære og off-grid systemer/mikronett
 • Offshore og landbaserte energiknutepunkter
 • Grønn omstilling i næring, bygg og anlegg
 • Kraftsystemer basert på solenergi

Utslippsfri transport

 • Maritimt, tungtransport på vei, tog og luftfart
 • Lav- og høytemperatur brenselcellesystemer
 • Hybride brenselcelle- og batterisystemer

Grønt hydrogen og ammoniakk

 • Lav- og høytemperatur vannelektrolysesystemer
 • Energibærere, forsyning og sluttbruk
 • Sikkerhet, standarder for kvalitetssikring og måling av gass

Forskningstilnærming

Vårt fokus er på å utvikle, demonstrere og implementere energiteknologier og systemer basert på hydrogenteknologi, batterier og fornybar kraft ved hjelp av:

 • Teknologiutvikling, testing og validering
 • Implementering av pilot- og fullskalateknologi
 • Hybridisering, utvikling av styringssystemer, prognostikk
 • Multiskala og multifysikk-modellering, cyber- fysiske koblinger, «X-in-the-loop»
 • Datahåndtering og analyse, kunstig intelligens
 • Verdikjede- og livsløpsanalyser (LCA, MFA)
 • Beslutningsstøtte basert på teknoøkonomiske analyser, komponentdimensjonering og systemytelsesoptimalisering

Vi benytter ofte en helhetlig tilnærming som inkluderer teknologi, økonomi, sikkerhet, miljø og samfunn.

Programvare

Destiny

Destiny

DESTINY er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av fornybare stasjonære energisystemer.

VirtualFCS

VirtualFCS

VirtualFCS er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av hybride brenselcelle-batteri-systemer.

ZesOpt

ZesOpt

ZesOpt-modellen muliggjør optimalisering av design og drift av batteri- og hydrogen-elektriske energisystemer på skip, men også for bruk i andre transportformer.

Ekspertiser

 • Hydrogenteknologi
 • Batteriteknologi
 • PV-teknologi
 • Industriell økonomi og optimering
 • Fornybare energisystemer
 • Hydrogen for utslippsfri transport
 • Utslippsfri transport
 • Grønt hydrogen og ammoniakk

Nyheter

Prosjekter

ZeroKyst

ZeroKyst

Start:
Slutt:

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Prosjektet skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

Start:
Slutt:

REFHYNE-prosjektet skal installere og teste verdens største hydrogen elektrolyseanlegg ved Shell Rheinland-raffineriet i Wesseling, Tyskland. Elektrolysøren vil forsyne grønt hydrogen til raffineriets produksjonsanlegg, som forøvrig er forsynt med...

Strategiske forskningssentre

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

FME Solar United: Det norske forsningssenteret for solcelleteknologi

FME Solar United: Det norske forsningssenteret for solcelleteknologi

Start:
Slutt:

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av...

Video

Kontaktinformasjon

 • Forskningruppen er lokalisert i S.P. Andersens vei 3, Trondheim
 • Medarbeidere i forskningsgruppe for Nye energiløsninger