Til hovedinnhold
Norsk English

Industrielle anvendelser av hydrogen

Hydrogen har vært brukt som råvare for industrielle prosesser i mange tiår og i norsk sammenheng er ammoniakk- og metanolproduksjon, samt oppgradering av fossile oljer typiske eksempler. I det siste har det blitt økt fokus hydrogen, særlig med hensyn på hvilken rolle utslippsfri hydrogen kan spille som del av et CO2-fritt samfunn.

Hydrogen kan være et CO2-fritt alternativ til å generere de store mengdene varme som brukes i industrien. Særlig i anlegg med stor produksjonskapasitet er det vanskelig å oppnå tilstrekkelig effektivitet med elektrisk oppvarming, og man er avhengig av gassbrennere. Her kan hydrogengass erstatte fossile brensler.

Hydrogen kan også erstatte karbon som reduksjonsmiddel i metallproduksjon. Tradisjonelt har karbon vært anvendt for å utvinne metall fra malm (stein), da med CO2 som uunngåelig biprodukt. Om man lykkes med å bruke hydrogen, vil biproduktet være H2O og ikke CO2.

Hydrogen brukes som råvare i kjemisk prosessindustri for å oppgradere og raffinere fossile og bio-baserte hydrokarboner til ferdige sluttprodukter som kjemikalier og drivstoffer ved å tilføre hydrogen og fjerne oksygen. Det brukes også til å fjerne uønskede komponenter fra oljer og i produksjonen av ammoniakk. Hydrogen produseres i dag oftest for en spesifikk anvendelse som ammoniakkproduksjon, eller som et bi-produkt i raffineri-prosesser, og brukes normalt i hydrogenkrevende prosesser lokalt.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Hydrogen som varmekilde
  • Effekt på varme- og temperaturfordeling
  • Effekt av hydrogengass og vanndamp på metallkvalitet (oksidasjon, innløsning av H)
  • Effekt av hydrogengass og vanndamp på ovnsforinger
  • Avgasshåndtering og sikkerhet.
  • Studier rundt NOx-dannelse og NOx-håndtering ved hydrogenforbrenning
 • Hydrogen som reduksjonsmiddel
  • Forreduksjon av mangan
  • Forreduksjon av ilmenitt
  • Hydrogen i modifisert Pedersen-prosess for produksjon av alumina
  • Selektiv reduksjon av jernoksid for gjenvinning av industrielt avfall
  • Hydrogen i jern- og stålproduksjon
 • Hydrogen som råvare
  • Raffinering og oppgradering av fossile og bio-baserte hydrokarboner
  • Fjerning av uønskede komponenter som svovel og nitrogen fra oljer
  • Produksjon av ammoniakk, metanol, kjemikalier og drivstoffer
  • Anvendelser knyttet til karbonfangst og bruk (CCU)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Avgassmålinger i industrielle anlegg med hydrogenforbrenning
 • Høytemperaturforsøk med hydrogen som reduksjonsmiddel
 • Eksperimentelle studier av hydrogenflammer
 • Kinetikk-studier av gass-faststoff-reaksjoner
  • Effekt av råvaresammensetning
  • Effekt av gassatmosfære
 • Termodynamiske beregninger
  • Likevekt mellom hydrogenholdige gasser og faster råvarer
  • Innløsning og avgassing av H i metaller og slagger
 • Testing av katalysatorer og fødestrømmer for eksisterende prosessindustri
  • Hydrogeneringsprosesser knyttet til produksjon av kjemikalier og drivstoffer
 • Testing, utvikling og benchmarking av katalysatorer, prosesser og nye prosessdesign
 • Utvikling av nye konsepter for termokjemiske prosesser med hydrogen som råvare
  • Bioraffineri: oppgradering av biobaserte føder
  • Sirkulære prosesser basert på avfalls-strømmer eller CO2
  • Karbonfrie energibærere

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk og internasjonal smelteverksindustri
 • Metallstøperier
 • Kjemisk prosessindustri (leverandører og prosesseiere)

Relevante prosjekter

Kontaktpersoner