Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen for transport

Foto: SINTEF/Steffen Møller-Holst

Hydrogendrevne kjøretøyer og fartøyer, og tilhørende infrastruktur for hydrogen er en forutsetning for at Norge skal nå sine ambisiøse mål for reduksjoner i CO2-utslipp fra transport. SINTEF får stadig flere oppdrag fra både privat næringsliv og offentlig sektor både innen teknologiutvikling, beslutningsstøtte for investeringer og markedsimplementering.

Hydrogen og hydrogenteknologi har vært i bruk i stor skala i mer enn hundre år i industrien. De siste to-tre tiårene har hydrogens rolle som drivstoff for nullutslipps transport fått økende oppmerksomhet. Nå skyter utviklingen fart, og hydrogen tas nå i bruk som i stadig flere transportsegmenter (busser, lastebiler, skip og tog).

Det erkjennes nå helt opp på politisk nivå, at massiv innfasing av hydrogen i ulike sektorer vil være påkrevd for å nå ambisjonene om nullutslipp i 2050. SINTEF har over de siste 20 årene hatt hydrogen som et satsingsområde, og den langsiktige prioriteringen har sikret kompetanseutvikling og erfaring.

Hydrogen vil supplere elektrisitet og biodrivstoff, og til sammen vil disse alternativene til fossile drivstoffer kunne sikre en utslippsfri transportsektor. Dette fordrer tilgang på hydrogen til en kostnad som rask implementering av til de ulike kjøre- og fartøyene.

SINTEF har i mer enn ti år aktivt arbeidet med industriaktørene for å sikre tidlig implementering av hydrogenteknologi, ikke minst i innen transport. Aktiviteten har ledet til initiativer og prosjekter både innen etablering av infrastruktur og utvikling og testing av kjøretøyer og fartøyer.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Løsninger for effektiv produksjon og distribusjon av hydrogen til transport
 • Utvikling av neste generasjon brenselceller (kostnader, levetid og effektivitet)
 • Integrasjon av brenselceller i hybride drivlinjer for maksimal energiutnyttelse
 • Vurdering av alternative fremdriftsløsninger for 0-utslippstransport
 • Tekno-økonomiske- og livssyklusanalyser som grunnlag for beslutningsstøtte
 • Evaluering av verdikjeder mht. FNs bærekraftmål og verdiskaping

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling nye og bedre materialer for elektrolyse- og brenselceller
 • Sammenstilling av komponenter til avanserte og innovative systemløsninger
 • Karakterisering av elektrokjemiske systemer under drift (degradering & levetid)
 • Modellering/Simulering av fremdriftskonsepter opp mot eksperimentell testing
 • Optimalisering av komponentstørrelse i hybride drivlinjer (BC, H2-tank, batteri)
 • Utvikling av kontroll- og styringssystemer for hydrogendrevne kjøre- og fartøy.

Hvem gjør vi dette for?

 • Elektrolyse og brenselcelleprodusenter
 • Produsenter av elektrolysører og brenselceller
 • Energi- og teknologiselskaper med fokus på systemer
 • Sluttbrukere innen maritim næring (f.eks. skipsverft, rederier)
 • Sluttbrukere av hydrogen innen både offentlig og privat sektor
  (fylkeskommuner, kommuner, transportselskaper, havner, flyplasser)

Utforsk fagområdene

Kontaktperson