Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Nye energiløsninger

Vi tilbyr innovative løsninger for nye, bærekraftige energiteknologier og systemer

Kontaktperson

Forskningsområder

Fornybare energisystemer

 • Stasjonære og off-grid systemer/mikronett
 • Offshore og landbaserte energiknutepunkter
 • Grønn omstilling i næring, bygg og anlegg
 • Kraftsystemer basert på solenergi

Utslippsfri transport

 • Maritimt, tungtransport på vei, tog og luftfart
 • Lav- og høytemperatur brenselcellesystemer
 • Hybride brenselcelle- og batterisystemer

Grønt hydrogen og ammoniakk

 • Lav- og høytemperatur vannelektrolysesystemer
 • Energibærere, forsyning og sluttbruk
 • Sikkerhet, standarder for kvalitetssikring og måling av gass

Forskningstilnærming

Vårt fokus er på å utvikle, demonstrere og implementere energiteknologier og systemer basert på hydrogenteknologi, batterier og fornybar kraft ved hjelp av:

 • Teknologiutvikling, testing og validering
 • Implementering av pilot- og fullskalateknologi
 • Hybridisering, utvikling av styringssystemer, prognostikk
 • Multiskala og multifysikk-modellering, cyber- fysiske koblinger, «X-in-the-loop»
 • Datahåndtering og analyse, kunstig intelligens
 • Verdikjede- og livsløpsanalyser (LCA, MFA)
 • Beslutningsstøtte basert på teknoøkonomiske analyser, komponentdimensjonering og systemytelsesoptimalisering

Vi benytter ofte en helhetlig tilnærming som inkluderer teknologi, økonomi, sikkerhet, miljø og samfunn.

Dette gjør vi

Tema
Ammoniakk

Ammoniakk

Ammoniakk har tradisjonelt blitt brukt primært til fremstilling av kunstgjødsel, men blir i økende grad løftet fram som et lovende nullutslippsdrivstoff som kan bidra til dekarbonisering av skipsfartsindustrien. SINTEF forsker på ammoniakk langs hele...

Tema
Hydrogen for transport

Hydrogen for transport

Hydrogendrevne kjøretøyer og fartøyer, og tilhørende infrastruktur for hydrogen er en forutsetning for at Norge skal nå sine ambisiøse mål for reduksjoner i CO2-utslipp fra transport. SINTEF får stadig flere oppdrag fra både privat næringsliv og...

Tema
Industrielle anvendelser av hydrogen

Industrielle anvendelser av hydrogen

Hydrogen har vært brukt som råvare for industrielle prosesser i mange tiår og i norsk sammenheng er ammoniakk- og metanolproduksjon, samt oppgradering av fossile oljer typiske eksempler. I det siste har det blitt økt fokus hydrogen, særlig med hensyn...

Tema
Materialintegritet og sikkerhet

Materialintegritet og sikkerhet

Hydrogen, har den egenskap at det i større eller mindre vil tas opp av materialer som det kommer i kontakt med. Dette påvirker materialene, som kan forringes på ulike måter. Metaller er eksempelvis utsatt for såkalt hydrogensprøhet, som gjør dem...

Ekspertiser

Nyheter

Prosjekter

NordicH2ubs

NordicH2ubs

Start:
Slutt:

Prosjektet NordicH2ubs har som mål å forstå behovene og utfordringene med å etablere og utvikle hydrogenhuber i de nordiske landene mot 2030 og 2040.

ZeroKyst

ZeroKyst

Start:
Slutt:

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Prosjektet skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.

Strategiske forskningssentre

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Start:
Slutt:

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og...

Programvare

Destiny

Destiny

DESTINY er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av fornybare stasjonære energisystemer.

VirtualFCS

VirtualFCS

VirtualFCS er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av hybride brenselcelle-batteri-systemer.

ZesOpt

ZesOpt

ZesOpt-modellen muliggjør optimalisering av design og drift av batteri- og hydrogen-elektriske energisystemer på skip, men også for bruk i andre transportformer.

Video

Kontaktinformasjon

 • Forskningruppen er lokalisert i S.P. Andersens vei 3, Trondheim
 • Medarbeidere i forskningsgruppe for Nye energiløsninger