Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningsfysikk

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder. Vi kan foreta en rekke beregninger og analyser i laboratorie og felt, og vurderer byggskader.

Kontaktperson

Bygningsfysikk handler om å forstå og håndtere prosesser som involverer transport av varme, fukt og luft i materialer, bygningsdeler og bygninger. Vi har spesielt fokus på bygningens klimaskall, altså tak og yttervegger.

Vi har ekspertise innen

 • energieffektivitet
 • praktisk husbyggingsteknikk
 • materialvalg for fuktsikre, bestandige og funksjonsdyktige bygninger
 • gode dagslysforhold og utnytting av eller skjerming for solstråling
 • I tillegg til den klassiske bygningsfysikken har vi også ekspertise innen akustikk og bygningsakustikk.

Typiske prosjekter for oss er:

Vi er involvert i store og små prosjekter innen bygningsfysikk, energibruk, klimaendringer og klimatilpasning. Prosjektene dreier seg om rehabilitering av eksisterende bygg, nye bygninger og utvikling og innovasjon knyttet til nye byggematerialer og byggesystemer.

 • forskningsbasert rådgivning ved utvikling av nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder
 • prosjektgransking ved tredjeparts uavhengig vurdering av bygningsfysisk prosjektering og utførelse av byggeprosjekter
 • skadevurderinger, spesielt knyttet til fuktskader

Metodene vi bruker er:

Vi kan foreta numeriske beregninger og analyser innen de fleste områder innen bygningsfysikken, for eksempel:

 • 1D og 2D fukttekniske beregninger av vanndamp- og kapillærtransport i vegger, tak og gulv, inklusive kontroll av kondens og muggvekst. SINTEF er norsk samarbeidspartner med utviklerne av WUFI.
 • varmestrømsberegninger for kuldebroverdier og U-verdier, samt kontroll for innvendig overflatekondens
 • termisk inneklima, for eksempel relatert til solskjerming og overtemperaturer fra soloppvarming
 • dagslysberegninger
 • strømninger i ventilasjonsanlegg, i bygninger, rundt bygninger (bygnings- og nabolagsnivå) , rør og vannbasert oppvarming-/kjøleanlegg mht væskestrøm, varmeoverføring og forurensende stoffer

Laboratoriemålinger og feltforsøk

 • målinger av fukt - og varmetekniske materialegenskaper
 • målinger av hele byggesystemers egenskaper, f.eks. lufttetthet, U-verdi, slagregntetthet
 • måling av fukt- og varmetransport i ytterveggsystemer i klimasimulator
 • ZEB Test cell laboratory – prøving av lavenergi integrerte byggesystemer, byggematerialer, ventilasjon og brukerkomfort
 • Living lab – enebolig som kan bebos samtidig som energiforbruket følges opp
 • ZEB-lab – nullutslipps kontorbygg hvor samspillet mellom installasjoner, energibruk, energiproduksjon og folk kan følges opp
 • Voll teststasjon (bygg med instrumenterbare og utskiftbare vegger og tak)
 • logging av fukt og temperatur i ytterkonstruksjoner i nye og eksisterende bygninger

Vi har også kompetanse innen avansert dataanalyse, automatisk og/eller databasert styring av bygninger.

Våre laboratorier

Materiallaboratoriet

Materiallaboratoriet

I materiallaboratoriet prøver vi material- og funksjonsegenskaper på blant annet rull- og plateprodukter, hovedsakelig til bruk i sperresjikt i bygningskonstruksjoner.

Varmelaboratoriet

Varmelaboratoriet

I varmelaboratoriet utfører vi prøving av varmetekniske material- og funksjonsegenskaper for varmeisolasjonsmaterialer, andre materialer og komponenter der de varmetekniske egenskapene er av interesse.

ZEB Test Cell Laboratorium

ZEB Test Cell Laboratorium

ZEB Test Cell er et laboratorium for å teste og sammenlikne byggematerialer og tekniske installasjoner i et realistisk bruksmiljø.

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.