Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningsfysikk

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder. Vi kan foreta en rekke beregninger og analyser i laboratorie og felt, og vurderer byggskader.

Kontaktperson

Bygningsfysikk handler om å forstå og håndtere prosesser som involverer transport av varme, fukt og luft i materialer, bygningsdeler og bygninger. Vi har spesielt fokus på bygningens klimaskall, altså tak og yttervegger.

Vi har ekspertise innen

 • energieffektivitet
 • praktisk husbyggingsteknikk
 • materialvalg for fuktsikre, bestandige og funksjonsdyktige bygninger
 • gode dagslysforhold og utnytting av eller skjerming for solstråling
 • I tillegg til den klassiske bygningsfysikken har vi også ekspertise innen akustikk og bygningsakustikk.

Typiske prosjekter for oss er:

Vi er involvert i store og små prosjekter innen bygningsfysikk, energibruk, klimaendringer og klimatilpasning. Prosjektene dreier seg om rehabilitering av eksisterende bygg, nye bygninger og utvikling og innovasjon knyttet til nye byggematerialer og byggesystemer.

 • forskningsbasert rådgivning ved utvikling av nye byggematerialer, byggesystemer og byggemetoder
 • prosjektgransking ved tredjeparts uavhengig vurdering av bygningsfysisk prosjektering og utførelse av byggeprosjekter
 • skadevurderinger, spesielt knyttet til fuktskader

Metodene vi bruker er:

Vi kan foreta numeriske beregninger og analyser innen de fleste områder innen bygningsfysikken, for eksempel:

 • 1D og 2D fukttekniske beregninger av vanndamp- og kapillærtransport i vegger, tak og gulv, inklusive kontroll av kondens og muggvekst. SINTEF er norsk samarbeidspartner med utviklerne av WUFI.
 • varmestrømsberegninger for kuldebroverdier og U-verdier, samt kontroll for innvendig overflatekondens
 • termisk inneklima, for eksempel relatert til solskjerming og overtemperaturer fra soloppvarming
 • dagslysberegninger
 • strømninger i ventilasjonsanlegg, i bygninger, rundt bygninger (bygnings- og nabolagsnivå) , rør og vannbasert oppvarming-/kjøleanlegg mht væskestrøm, varmeoverføring og forurensende stoffer

Laboratoriemålinger og feltforsøk

 • målinger av fukt - og varmetekniske materialegenskaper
 • målinger av hele byggesystemers egenskaper, f.eks. lufttetthet, U-verdi, slagregntetthet
 • måling av fukt- og varmetransport i ytterveggsystemer i klimasimulator
 • ZEB Test cell laboratory – prøving av lavenergi integrerte byggesystemer, byggematerialer, ventilasjon og brukerkomfort
 • Living lab – enebolig som kan bebos samtidig som energiforbruket følges opp
 • ZEB-lab – nullutslipps kontorbygg hvor samspillet mellom installasjoner, energibruk, energiproduksjon og folk kan følges opp
 • Voll teststasjon (bygg med instrumenterbare og utskiftbare vegger og tak)
 • logging av fukt og temperatur i ytterkonstruksjoner i nye og eksisterende bygninger

Vi har også kompetanse innen avansert dataanalyse, automatisk og/eller databasert styring av bygninger.

Våre laboratorier

Materiallaboratoriet

Materiallaboratoriet

I materiallaboratoriet prøver vi material- og funksjonsegenskaper på blant annet rull- og plateprodukter, hovedsakelig til bruk i sperresjikt i bygningskonstruksjoner.

Varmelaboratoriet

Varmelaboratoriet

I varmelaboratoriet utfører vi prøving av varmetekniske material- og funksjonsegenskaper for varmeisolasjonsmaterialer, andre materialer og komponenter der de varmetekniske egenskapene er av interesse.

ZEB Test Cell Laboratory

ZEB Test Cell Laboratory

Test Cell er et teknisk utviklingsanlegg der ulike elementer av bygningsmaterialer, bekledningsteknologi, energianlegg og kontrollsystemer blir utviklet og optimalisert i samsvar med hverandre.

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.