Til hovedinnhold
Norsk English

HeriTACE

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

Kontaktperson

HeriTACE-prosjektet samler et tverrfaglig team av forskningsinstitusjoner, myndigheter, små og mellomstore bedrifter med erfaring innen design, teknologi og politikkutforming på områdene bevaring, bygninger og energi. 

En økt satsing på ambisiøs renovering av verneverdige bygninger vil redusere energibruken i bygninger og legge til rette for mer bruk av fornybare energikilder (R²ES). 

HeriTACE foreslår innovative tekniske løsninger for helhetlig renovering ved å utvikle og validere: 

  1. En gjentagbar vurderingsmodell og standardiserte prosesser for å skape en helhetlig visjon og plan for renoveringskravene til verneverdige boliger i historiske bydeler.
  2. Optimale og integrerte designtilnærminger for energioppgradering av verneverdige byboliger, med veloverveide, målrettede og minimalt inngripende renoveringstiltak.
  3. Holdbar isolasjon og lufttette løsninger for renovering av bygningskroppen, med respekt for verneverdier og tradisjonell bygningsteknologi.
  4. Optimaliserte og smartstyrte VVS-konsepter som er tilpasset verneverdige byboliger, og som optimaliserer komforten og inneluftkvaliteten akkurat der og når brukerne trenger det.
  5. Integrerte fornybare energiforsyningsløsninger som maksimerer andelen lokal R²ES i verneverdige bygninger i historiske nabolag.

Prosjektet skal levere løsninger som gjør det mulig for myndigheter og designere å se for seg og styre en bærekraftig energifremtid for verneverdige byboliger i historiske nabolag, og dermed sette EUs Green Deal og New European Bauhaus ut i livet. 

SINTEFs hovedaktiviteter

Task 2.4 Isolasjonsløsninger for historiske yttervegger i tre i et nordisk klima i endring
Målet med denne oppgaven er å undersøke fuktforholdene for historiske yttervegger i tre. Yttervegger (i reisverk med stående plank) vil gjennomgå ulike etterisoleringstiltak med innvendig isolering. Det vil bli utført fukt- og temperaturmålinger i testvegger i ZEB Test Cell, hvor testvegger er eksponert mot inneklima på den ene siden og mot vær og vind på den andre. Målingene vil bli supplert med beregninger og målet med arbeidet er å evaluere hvordan etterisoleringen påvirker veggen og hvilke tiltak en kan gjøre for å redusere risikoen for fuktproblemer i et nordisk klima i endring. Innovative fuktsensorer vil bli testet ut i forsøket. 

Task 3.3.1 Smarte ventilasjonsstrategier som reduserer risikoen for muggvekst i verneverdige byboliger av tre
Denne oppgaven tar sikte på å samle kunnskap om VVS-systemer, måle og analysere komforten og luftkvaliteten i verneverdige boliger. Videre skal det utvikles en simuleringsmodell for å undersøke ventilasjons- og luftbehandlingsstrategier som reduserer risikoen for fukt- og muggvekst i verneverdige trehus. Testing av luftrenseres potensiale for eliminering av muggsoppsporer for å forebygge muggvekst vil også utføres. Faktorer som fuktproduksjonsprofiler, oppvarmingsstrategier, materialbruk og -tilstand, samt utendørs klimascenarier, vil bli vurdert. (D3.3) 

Task 5.2 Definisjon av begreper og KPI-er
Identifisering og definisjon av kvalitative og kvantitative KPI-er som er egnet for energirenovering av historiske bygninger, og definisjon av kvantifiserbare og sammenlignbare poengverdier. KPI-ene vil bli definert ved å ta hensyn til relevante dimensjoner for den historiske bygningens energibruk, kulturminneverdier, innomhus komfort, miljøkvalitet, funksjonalitet, beboelighet/brukbarhet, klimarobusthet, vedlikeholdskrav og bygningsdelenes synlighet fra det offentlige rom. Det vil bli utarbeidet en matrise over de kartlagte KPI-ene. 

Task 5.3 Utvikling av en flerdimensjonal modell for helhetlig vurdering av kulturarv i flere skalaer
En modell for en helhetlig vurdering av historiske bygninger ved å ta hensyn til flere dimensjoner vil bli utviklet gjennom en tverrfaglig samarbeidsprosess. Målet med modellen er å effektivisere kommunikasjonsprosessen som oppstår mellom vernemyndigheter og bygningseiere i forbindelse med vurdering av energioppgraderingsløsninger for verneverdige bygninger. En skala for å representere variasjonen i bygningers kulturminneverdier, basert på eksisterende modeller og metoder for vurdering av kulturminneverdier (på den internasjonale arenaen og blant prosjektpartnerne), vil bli utviklet og sammenlignet med de relevante parameterne som er definert i KPI-kartleggingen (kulturminneverdier, innendørs komfort, miljøkvalitet, funksjonalitet, beboelighet/brukbarhet, klimarobusthet, vedlikeholdskrav, synlighet av bygningsdeler fra det offentlige rom). 

Koordinator: Universitetet i Gent 

Partnere: TALTECH (EE), Katholieke Universiteit Leuven (BE), SINTEF (NO), EURAC (IT), NIKU (NO), POLIMI (IT), Stad Gent (BE), Muinsuskaitseamet (EE), ACE (EU/BE), ZH Spinoff (IT), Builtwins BV (BE), LGI Sustainable Innovation (FR), Sweco Belgium (BE), Sweco Finland (FI), Sakret (EE), Denys NV (BE) 

Finansiering: European funding: framework programme HORIZON-CL5-2023-D4-01

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027