Til hovedinnhold
Norsk English

Byggteknisk spesialrådgivning

La SINTEF gjennomgå prosjekteringsgrunnlaget i byggeprosjektet, og unngå kostbare byggefeil og byggskader.

SINTEF tilbyr byggteknisk spesialrådgivning i form av

 • prosjektgranskning/prosjektgjennomgang
 • analyse av konstruksjonsløsninger og detaljer
 • felt- og laboratorieundersøkelser av produkter, detaljer og løsninger

SINTEF tar ikke prosjekteringsansvar, men våre eksperter kan bidra til en uavhengig gjennomgang av utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et byggeprosjekt.

Hva innebærer byggteknisk spesialrådgivning

I tillegg til kontroll av valgte løsninger opp mot forskriftskrav og anerkjente prinsippløsninger, innebærer SINTEFs spesialrådgivning en vurdering av løsninger som krever ekstra analyse og dokumentasjon, og egner seg spesielt godt i tilfeller der det blir brukt nye materialer eller nye konstruksjonsdetaljer, der det ikke foreligger erfaringer fra tidligere, eller der det er ønskelig å benytte "ikke-preaksepterte" løsninger.

Gjennomgangen kan bestå av:

 • teknisk vurdering av underlag, tegninger og beskrivelser
 • felt- og laboratorieundersøkelser
 • beregninger og simuleringer som støtte for vurdering av kritiske løsninger

Vi anbefaler at en slik gjennomgang utføres i forkant av selve byggefasen, men den kan også utføres underveis i oppføringen av et prosjekt. Problemstilling og omfang tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt i samarbeid med oppdragsgiver.

Gjennomgang av prosjekteringsgrunnlaget utføres av fagpersoner hos SINTEF, gjerne i felleskap med byggherre, prosjekterende rådgivere, arkitekter eller utførende. SINTEF vil fungere som en sparringspartner og spesialrådgiver for den som tegner, prosjekterer eller utfører.

Leveranser i slike oppdrag kan tilpasses oppdragsgivers behov. Eksempelvis i form av skriftlig rapport, notat eller oppsummerende e-post, eller muntlig på befaring eller i møter.

Hvorfor byggteknisk spesialrådgivning

Mange års erfaring med skadeanalyser gir SINTEF et solid grunnlag for å avdekke potensielt uheldige løsninger tidlig. En slik prosjektgjennomgang kan erfaringsmessig gi god sikkerhet mot kostbare byggskader.

En uavhengig gjennomgang av prosjektet vil i tillegg bidra til:

 • At bygningen blir oppført innenfor regelverket (TEK og DOK) og i tråd med god byggeskikk
 • Bedre beskrivelse og dokumentasjon av valgt løsning
 • Økt teknisk og funksjonell bestandighet
 • Reduserte kostnader til drift og vedlikehold
 • Redusert miljøbelastning

Kontakt oss om byggteknisk spesialrådgivning

Kontakt oss om spesialrådgivning på e-post: 

Eller:

Kontaktperson Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet:
Ola Asphaug; forskningsleder, tlf. +47 90 68 14 40,

Kontaktperson Sør- og Østlandsområdet:
Monica Strøm Nodland, forskningsleder, tlf. +47 90 56 44 21,

SINTEF gjennomfører skadeoppdrag etter medgått tid og utlegg. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Henvendelser som gjelder Byggforskserien kan du sende til 

Laboratorier