Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon og bærekraft

Vi jobber for at FoU-basert kunnskap skal gi merverdi for offentlige myndigheter og næringsliv.

Kontaktperson

Vi utvikler nye metoder og modeller for å realisere muligheter og fortrinn hos våre oppdragsgivere. Spesielt er vi opptatt av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte bærekraftsutfordringene på organisasjons- og samfunnsnivå. Sentrale temaer er bærekraftige samfunn, bærekraftig transformasjoninnovasjon og fornying, innovasjon i SMB-er  og resilience.

Eksempelprosjekter

INTRANSIT

INTRANSIT

Start:
Slutt:

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Den overordnede ambisjonen er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes.

Partnerskapsavtale Øygarden kommune

Partnerskapsavtale Øygarden kommune

Start:
Slutt:

Øygarden kommune ønskjer SINTEF som forskings- og utviklingspartnar som eit ledd i å realisera kommunen sin visjon om å bli eit fyrtårn i vest, og det denne ambisjonen vil krevja av kommunen med omsyn på kompetanse og nettverk til kunnskapsmiljø...

Partnerskap med Åfjord kommune

Partnerskap med Åfjord kommune

Start:
Slutt:

Åfjord kommune ønskjer SINTEF som forskings- og utviklingspartnar som eit ledd i å realisera kommunen sin visjon om å væra ein føregangskommune, og det denne ambisjonen vil krevja av kommunen med omsyn på kompetanse og nettverk til kunnskapsmiljø...

Gemini-senter Sustainability Transitions

Gemini-senter Sustainability Transitions

Start:
Slutt:

'Sustainability transitions' handler om å forstå – og bidra til å løse – de komplekse omstillingsprosessene som må til for at sentrale samfunnsfunksjoner (energi, transport/mobilitet, mat, husrom, vannforvaltning) blir levert og brukt på en...

SMB-satsing Midt-Norge

SMB-satsing Midt-Norge

Start:
Slutt:

Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke kapasitet eller kompetanse til å utvikle gode ideer til konkrete FoU-prosjekt. I samarbeid med Sparebank1 SMN tilbyr SINTEF små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge hjelp til grønn omstilling og styrket...

Fremtidens kystsamfunn

Fremtidens kystsamfunn

Start:
Slutt:

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn langs kysten hemmes av rekrutteringsutfordringer, svak kompetanse på digitalisering og fravær av gode transportløsninger. Innovasjoner basert på digital teknologi skaper muligheter som vil bidra til å løse...

TRAZEPO

TRAZEPO

Start:
Slutt:

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og...

Følgeevaluering av FORREGION

Følgeevaluering av FORREGION

Start:
Slutt:

Følgeevalueringsprosjektets mål var å bidra til Forskningsrådets tre mål i tilknytning til FORREGION-programmet. Disse målene er: oppfølging og rapportering av resultater og effekter; aktivitetstilpasning i programmet og bedre koordinering av...

Greening the Fleet

Greening the Fleet

Start:
Slutt:

Greening the Fleet (Greenfleet) skal analysere utfordringer og muligheter ved overgangen fra fossilt brennstoff til lavutslipps energiteknologi i skipsfarten.

Sirkulært Trøndelag

Sirkulært Trøndelag

Start:
Slutt:

Hvordan kan fylkeskommunen akselerere næringslivet i overgangen til en sirkulær økonomi, og hvordan kan de bruke sin rolle som samfunnsutvikler for å få dette til?

Medarbeidere