Til hovedinnhold
Norsk English

Integrerte energisystemer i byer og nabolag

Fremtidens energisystem i byer blir annerledes, og mange endringer har allerede skjedd. En viktig drivkraft for dette er politiske målsettinger om nullutslipp. Det betyr at fossil energibruk, enten dette er til oppvarming av bygg, i fjernvarmesystemer, eller til transport, må fases ut. I tillegg må alternative utslippsfrie energiformer fases inn.

Fremtidens nullutslipps energisystem

Et viktig eksempel på dette er solkraftanlegg som blir anlagt på eksisterende bebyggelse i byer. I tillegg kan en utnytte omgivelsesvarme i luft, vann og jord, samt spillvarme fra industri, og omgjøre dette til nyttig energi ved hjelp av varmepumper – gjerne i et lavtemperaturnett som har lavere varmetap.

Økt bruk av varmepumper har lenge vært et prioritert mål for Enova, ettersom dette er lønnsom teknologi. Man kan også oppnå økt energieffektivisering for eksempel gjennom byggeforskrifter, der TEK-17 har vært viktig for nye bygg en stund.

Løsninger som kan dempe effekttoppene i strømnettet

På forbrukersiden er elektrifisering av forbruk en dominerende trend, særlig gjennom elektrifisering av bilparken. I tillegg til at årlig strømforbruk øker er det en større utfordring at effekttoppene øker relativt mer. Som en konsekvens av dette er det forventet et svært stort investeringsbehov i det elektriske nettet framover.

Dette betyr også at alternative, utslippsfrie energiløsninger som kan dempe effekttoppene vil ha god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det samme gjelder for ulike løsninger som kan gi fleksibilitet gjennom forbruksstyring eller energilagring. Det er nettopp dette som er forretningsideen i mange studier av lokale integrerte energisystemer, både for byer og mindre områder og nabolag.    

Integrate

Integrerte energisystemer er et satsningsområde i SINTEF Energi. Det er også utviklet et PC-verktøy, Integrate, som inkluderer et brukergrensesnitt for kostnadsoptimalisering av lokale energisystemer. Integrate skiller seg fra andre metoder som er skreddersydd enten for kraftforsyning eller varmeforsyning ved at dette er en flerenergimodell der ulike energibærere og teknologier konkurrerer med hverandre. Denne typen verktøy blir svært viktige for å optimalisere energimiksen i fremtidens byer og nabolag. Integrate brukes allerede i forskningssenteret FME ZEN, som forsker på nullutslippsnabolag.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Hvordan kan lokale tiltak i et energisystem bidra til reduserte investeringskostnader i kraftforsyning inn til området? F.eks.; renovering av bygg, solceller og batterier, utbygging av vannbåren varme og varmelager, utnytting av spillvarme og omgivelsesvarme kombinert med varmepumper, prognosering av fremtidig forbruk.
 • Hvilke lokale energiløsninger er hensiktsmessige og kostnadseffektive?
 • Hvilke teknologier bør brukes, og hvilke dimensjoneringer er hensiktsmessig? F.eks: Hvor kraftig varmepumpe bør velges? Bør det gjøres tiltak f.eks. fjernvarme for å løfte temperatur, eller hos kunde for å kunne motta lavere temperatur?

Typiske oppdrag for oss er:

Vi utfører analyser av integrerte energisystemer med en geografisk avgrensning til det området som er aktuelt for kunden, f.eks.:

 • En bydel
 • Et borettslag
 • Den geografiske utstrekningen av et fjernvarmesystem

Innenfor denne analysen kan en gjenskape dagens energisystem f.eks. i Integrate-modellen, legge inn prognoser for fremtidig utbygging og forbruk, og muligheter for utvikling av det lokale energisystemet med ulike energikilder og -teknologier.

Man kan også legge til tiltak for forsyning, konvertering og sluttbruk av energi. Kostnader både for energibruk og investeringer, og andre KPI-er som f.eks. utslipp ved ulike systemdesign, kan deretter beregnes.

Her er det typisk viktig å få med sparte kostnader ved utsatte eller unngåtte investeringer i forsterkning av elektrisk nett. Slike studier gjennomføres normalt i et tett samarbeid med kunden, som har kjennskap og/eller eierskap til systemet. 

Hvem gjør vi dette for?

Kundene våre innenfor dette temaet er ulike interessenter innenfor utvikling og kostander for energiforsyning:

 • Energibrukere, f.eks. borettslag
 • Energibedrifter, f.eks. fjernvarmeselskap
 • Områdeutviklere
 • Myndigheter, f.eks. kommuner
 • Forskningsprogrammer i EU

Utvalgte prosjekter

 • Energiforsyning på Furuset, pilot innenfor FME ZEN for Oslo kommune
 • Energiforsyning for Risvollan borettslag, case studie innenfor FME ZEN
 • Utvikling av Statkraft varme sitt fjernvarmesystemet på Gardermoen, case studie innenfor FME ZEN
 • eNeuron, EU-finansiert prosjekt
 • OpenEntrance, EU-finansiert prosjekt

Kontaktperson