Til hovedinnhold

Etikk

Etikk

Seniorforsker

Etikk i hverdagen

Etikk handler om å ta ansvar. I SINTEF møter vi etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, i vår forretningsdrift og i vår kontakt med kolleger, kunder og forbindelser. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må ta vanskelige valg.

Våre etiske retningslinjer skal være til hjelp i slike situasjoner, og skal være vårt kompass. Retnings-linjene gjennomgås hvert år for å sikre at de til enhver tid er tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle problemstillinger for SINTEF.

Ved å sette etikk enda sterkere på dagsordenen i SINTEF, ønsker vi å skape en bedriftskultur hvor vi åpent diskuterer våre etiske dilemmaer. Til støtte i dette arbeidet har vi etablert Etisk råd og Etikkombud for SINTEF. Disse skal bidra med råd og veiledning, og til å sikre åpenhet rundt etiske valg, også hvis vi trår feil.

Etikk i SINTEF er et lederansvar. Samtidig er SINTEF avhengig av at hver og en tar personlig ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i vår hverdag.

Charter and code

SINTEF har forpliktet seg til Charter and Code, eller "Den europeiske erklæring om forskere", som er et sterkt insitament for å legge forholdene best mulig til rette for forskere og et hjelpemiddel til å skape et attraktivt europeisk forskningsmiljø.

Etikk-kompasset

Kompasset vårt hjelper oss når vi møter etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, i vår forretningsdrift og i vår kontakt med kolleger, kunder og forbindelser.

Våre etiske retningslinjer gjennomgås hvert år for å sikre at de til enhver tid er tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle problemstillinger for SINTEF.

SINTEFs etikk-kompass

Våre etiske prinsipper

Fundamentet for etikk i SINTEF er visjonen Teknologi for et bedre samfunn og grunnverdiene: Mot, raushet, ærlighet og samhold.

Retningslinjer for varsling i SINTEF

  • Varslere som ønsker anonymitet får det.
  • Den (eller de) det varsles om skal så raskt som mulig få anledning til å gi sin versjon av saken.
  • Den (eller de) det varsles om skal få legge fram sin versjon for relevante fora i SINTEF.
  • Den som varsler skal få klar beskjed om hva som kommer til å skje, tilbakemelding underveis i behandlingen, og beskjed om resultatet av behandlingen.
  • Dersom behandlingen av varslingen krever at den som varsler må stå fram, skal den som varsler få velge om vedkommende vil gjøre dette eller om varslingen skal legges vekk.
  • Dersom varslingen gjelder et ulovling forhold, er dette et offentlig anliggende, og saken vil nødvendigvis måtte forfølges. Så langt det er mulig vil anonymitet fortsatt bli ivaretatt.

Etisk råd

Leder

 

Nestleder

Ole Swang

Seniorforsker
982 43 934
Navn
Ole Swang
Tittel
Seniorforsker
Telefon
982 43 934
Avdeling
Prosessteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

 

Konsernledelsens representanter

Lars Sørum

Forskningssjef
Navn
Lars Sørum
Tittel
Forskningssjef
Telefon
928 04 925
Avdeling
Petroleum
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

 

Ansattrepresentanter

Ingrid Selseth

Forskningsingeniør
Navn
Ingrid Selseth
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
957 99 941
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

 

Sekretær (SINTEFs etikkombud)

Tove Håpnes

Seniorforsker
Navn
Tove Håpnes
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 32 513
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Forskningsetikk

Forskningsetikk i Norge er regulert gjennom LOV 2006-06-30 Nr. 56 : Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Lovens formål er : "Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer".

Forretningsetikk

Foruten lovverk og internasjonale konvensjoner bygger SINTEF sin forretningsetikk på Transparency Internationals ideer, samt på prinsippene som ligger til grunn for FN's Global Compact. SINTEF er medlem i begge disse organisasjonene.

Communication on progress (COP) - Årsrapport til UN Global Compact

SINTEF ble medlem av FNs Global Compact i januar 2009.

SINTEFs direkte aktiviteter er gjort i god overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper. Denne COP vil hovedsak beskrive innholdet i våre forskningsaktiviteter for våre kunder, og hvordan resultatene fra denne forskningen kan ha en innvirkning på det globale miljø og samfunn på en måte som vil støtte de ti prinsippene.

Report Communication on progress (COP)