Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

SINTEFs retningslinjer for forretningsvirksomhet


1. Forholdet til leverandører, partnere og kunder
SINTEF skal drive sin virksomhet på en slik måte at partnere, leverandører og kunder kan ha tillit til oss.

Vi forventer og stiller krav om at våre leverandører, partnere og kunder deler våre etiske verdier. Leverandørene våre skal skriftlig akseptere SINTEFs etiske regelverk.

2. Grunnverdier
SINTEFs grunnverdier verdier er viktige for oss.

De består blant annet av kunnskap, ideer, strukturer og måter å arbeide på.

Disse immaterielle verdiene skal vernes om, og forvaltes til SINTEFs beste. Samtidig skal vi vise respekt for andres tilsvarende verdier.

3. Rettferdig konkurranse
SINTEF vil konkurrere rettferdig og etisk forsvarlig innen rammeverket av gjeldende konkurranseregler. Vi vil ikke hindre andre fra å konkurrere med oss.

4. Korrupsjon
Et korrupsjonsforhold har blant annet følgende kjennetegn:

  • Misbruk av den makt som posisjonen i en organisasjon gir
  • Den som begår misbruket tilbys uberettigede fordeler (bestikkelser)
  • Avtalen mellom de involverte er hemmelig

Korrupsjon undergraver tilliten til rettsstaten og demokratiske institusjoner, svekker etiske og moralske verdier, hindrer rasjonalisering og effektivitet og undergraver alle former for forretningsvirksomhet og fri konkurranse. Korrupsjon er ødeleggende for omdømmet og utsetter SINTEF og den enkelte for risiko.

SINTEF tar avstand for alle former for korrupsjon og vil arbeide aktivt for at dette ikke skal forekomme i vår forretningsvirksomhet.

5. Tilretteleggingsbetaling
Tilretteleggingsbetaling er mindre betalinger med sikte på å gjennomføre en leveranse, få frem forsyninger eller påskynde tjenester en har krav på som for eksempel tillatelse til å komme gjennom passkontroll.

SINTEF tar generelt avstand fra denne type betaling selv hvor slike er lovlige. Vi innser imidlertid at slik betaling i enkelte situasjoner ikke er til å unngå. Relevant leder skal dokumentere lovligheten og autorisere utbetaling.

SINTEF vil arbeide for å hindre slike betalingsformer.

6. Bruk av mellommenn
Mellommenn er agenter, konsulenter eller andre som i vår forretningsvirksomhet fungerer som mellomledd mellom SINTEF og tredjepart.

Før SINTEFs bedrifter engasjerer mellommenn, skal det undersøkes om vedkommendes omdømme, bakgrunn og dyktighet er passende og tilfredsstillende. Det skal inngås skriftlig avtale og denne skal minst tilfredsstille SINTEFs etiske retningslinjer, rutiner og sjekkliste for dette formål.

7. Lobbyister
Lobbyister er en spesiell type mellommenn som benyttes for å påvirke beslutninger både i offentlig og privat virksomhet.

SINTEF skal bare benytte lobbyist dersom denne fullt ut tilkjennegir ovenfor den som søkes påvirket at han/hun representerer SINTEF. I alle kontrakter SINTEF inngår med lobbyister skal lobbyisten pålegges en plikt til å opplyse om dette.

8. Korrekt informasjon, regnskapsføring og rapportering
Forretningsinformasjon om SINTEF skal både internt og eksternt kommuniseres nøyaktig og fullstendig.

Regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i overensstemmelse med lover og regler, herunder regnskapsstandarder.

9. Forhold til media
SINTEF har plikt til å informere eksternt om sin virksomhet og delta i den offentlige debatt med den kunnskap vi som forskningsorganisasjon sitter inne med. Kommunikasjonen skal være preget av ærlighet, åpenhet og tilgjengelighet.

10. Politisk virksomhet
SINTEF bedrifter er partipolitisk nøytrale.

11. Likeverd og mangfold
Alle mennesker har samme verdi i SINTEF.

Ingen diskriminering av noen art blir akseptert, verken på grunn av rase, kjønn, religion, legning eller alder.

SINTEF vil arbeide for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og muligheter.

Foruten lovverk og internasjonale konvensjoner bygger SINTEF sin forretningsetikk på Transparency Internationals ideer, samt på prinsippene som ligger til grunn for FN's Global Compact. SINTEF er medlem i begge disse organisasjonene.

Transparency International / Transparency International Norge

Transparency International ble stiftet i 1993, og har som sitt hovedformål å bekjempe korrupsjon i enhver form, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet innen privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. TI Norge kan du lese mer om. TI utgir flere rapporter og indekser som sier noe om tilstanden hva angår korrupsjon i ulike land og i ulike bransjer. Disse kan være nyttige for å vurdere eventuelle samarbeidspartnere. TI Norge utga i 2009 en håndbok i antikorrupsjon.

Det rettslige grunnlaget for antikorrupsjon finnes i Straffeloven § 276 a-c. Norge har undertegnet "The Civil Law Convention on Corruption", og er rettslig bundet av "The UN Convention against Corruption" , "The Criminal Law Convention on Corruption" og "The OECD Convention against Bribery". Du finner lenker til disse på TI Norges hjemmesider.

FN's Global Compact

Global Compact er et verdensomspennende initiativ. Det ble startet etter initiativ av Kofi Annan i 2000. I dag er nærmere 8000 virksomheter av ulike slag i mer enn 130 land med i dette initiativet. De som er med forplikter seg til å følge Global Compact's ti prinsipper (lenke), søke å påvirke de virksomheter en samarbeider med til å gjøre det samme, rapportere om virksomheten til Global Compact hvert år, samt å delta i virksomhet som fremmer disse ideene. Global Compact har et nordisk nettverk. NHO er kontaktpunkt for dette i Norge. Global Compact står for en rekke rapporter, arrangementer og andre initiativ verden over.