Til hovedinnhold

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

For å opprettholde forventet levetid på det bygde miljø må vi allerede nå ta hensyn til mulige virkninger av økte klimabelastninger. Bedre metoder for å vurdere risiko, tekniske løsninger som tar hensyn til lokalklima, og ikke minst fuktsikre løsninger vil bli viktigere fremover.

SINTEF har kompetanse på følgende felt:

 • Klimalaster på bygninger og infrastruktur
 • Lokal klimatilpasning
 • Fuktpåkjenning og -sikkerhet i nye og eksisterende bygninger
 • Bestandighet og levetid for materialer og konstruksjoner
 • Blågrønne løsninger for bygninger og i urbane områder
 • Overvannshåndtering
 • Bygging i skredutsatte miljø
 • Geotekniske konsekvenser av endringer i grunnvannstand
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beslutningsprosesser i planlegging og prosjektering
 • Kommunalt klimaplanarbeid
Sjefforsker
970 72 083