Til hovedinnhold
Norsk English

PermaRICH

Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

Kontaktperson

Vinkelstasjon ved Endalen
Foto: Anatoly Sinitsyn

PermaRich er et treårig samarbeidprosjekt mellom NORCE, SINTEF, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse og Universitetssenteret på Svalbard. Prosjektet er finansiert av Framsenteret.

Forskerne skal kartlegge og dokumentere hvordan og i hvor stor grad tinende permafrost forårsaker terrengbevegelser og påvirkninger på moderne infrastruktur og kulturminner i og rundt Longyearbyen og Ny-Ålesund (sentral- og vest-Svalbard).

Som en del av prosjektet utvikles metoder for å integrere avansert satellittfjernmålingsteknologi med mer tradisjonelle metoder for å kartlegge, overvåke og modellere bakkeforstyrrelsene som oppstår når permafrosten tiner.

Ved å studere hvilke konsekvenser endringene i permafrosten har på bakkestabiliteten, vil forskerne også foreta risikovurderinger og foreslå tilpasningstiltak som formidles videre til sentrale interessenter i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Prosjektet har fem arbeidspakker med følgende mål:

1 – Kartlegge

Generere regionale kart over terrengbevegelser ved hjelp av satellittbasert Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) og utnytte resultatene til å forbedre og oppskalere eksisterende geomorfologiske- og kvartærgeologiske kart. Identifisere prosessene som kontrollerer bakkebevegelsen og kombinere InSAR-data og geovitenskapelig tolkning for å vurdere følsomheten for geofarer i landskapet.

2 – Overvåke

Overvåke endringer ved utvalgte infrastruktur- og kulturminnesteder basert på en integrasjon av InSAR og in-situ geodetiske tidsserier. Forstå de lokale referanseverdiene for bevegelsene ved å sammenligne resultatene med stedsspesifikke (eksisterende og nylig innsamlede) datasett som dokumenterer bakkens termiske regime og bakkens stratigrafi (sedimenttype og isinnhold).

3 – Modellere

Modellere fundamentstabiliteten til utvalgte strukturer basert på nåværende observasjoner og bosettingsrater som sannsynligvis vil oppstå i fremtiden ved å bruke nedskalerte klimaprognoser. Kategorisere forventede effekter av klimaendringer på ulike infrastruktur- og kulturminnetyper og generalisere de modellerte resultatene for å vurdere tilstanden til de ulike strukturene i studieområdene.

4 – Integrere

Sammenstille de regionale og lokale observasjonene. Kombinere sannsynligheten for geofarer med strukturenes holdbarhet ved infrastruktur- og kulturminneplasseringene i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Gi kvalitative risikoestimater for de definerte strukturene og foreslå risikotilpasningstiltak til interessentene.

5 – Kommunisere

Forbedre kommunikasjonen mellom forskere og sentrale interessenter. Dokumentere klimatilpasningstiltak og prioriteringer til myndighetene og redegjøre for brukeranbefalinger i forbedrede kartleggings- og overvåkingsstrategier. Kommunisere prosjektets resultater og diskutere løsninger for risikotilpasning.

Prosjekteier:

NORCE

Prosjektmedlemmer: 

SINTEF, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse og Universitetssenteret på Svalbard

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025