Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Slik blir arbeidslivet rausere

Avtaler og lover skal gjøre arbeidslivet mer inkluderende. De har blitt til med forskningsresultater som rettesnor.

Kontaktperson

Bilde av hender som peker på en arbeidstegning
SKAL HINDRE FRAFALL: Hensikten med IA-avtalen er å skape rom for alle som kan og vil arbeide. Endringer som kom til i den nye avtaleversjonen fra 2014, bygger i stor grad på anbefalinger fra SINTEF. Illustrasjonsfoto: iStock

For å skape rom for alle som kan og vil arbeide, inngikk myndighetene og partene i arbeidslivet i 2001 en "Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv" (IA-avtalen). Den skal hindre at for mange går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.

Avtalen ble fornyet for fjerde gang i 2014. SINTEF har hatt ansvaret for å evaluere den ved de to siste revisjonene. Det har satt sine spor både i selve avtalen og i tilknyttede lovtekster.

Ressurskrevende system – uten effekt

Tett individuell oppfølging av sykmeldte var ett av tiltakene avtalepartnerne valgte i 2010, i håp om å få ned sykefraværet. Dette resulterte i detaljerte lovtekster om hvem som skulle møtes til hvilke tidspunkt for oppfølging av sykmeldte. Lovverket ga også føringer for møteinnhold og rapportering.

I sin evaluering av oppfølgingsordningen konkluderte SINTEF med at systemet er svært ressurskrevende for arbeidsgivere, arbeids- og velferdsetaten og leger – uten at noen særlig effekt på sykefraværet kan sannsynliggjøres.

Myndighetene snur

Dette har fått myndighetene til å snu. I 2014 sendte regjeringen endrede lovtekster ut på høring. De foreslåtte lovendringene skal gjøre oppfølgingssystemet mer effektivt og mindre byråkratisk.

– Både politikere og embetsverk har bekreftet at det er vår rapport som har utløst endringsforslagene, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose. Hun er en av Norges mest velrennomerte forskere på sykefravær /inkluderende arbeidsliv og har ledet evalueringsarbeidet på vegne av SINTEF.

Anbefalinger fikk gjennomslag

Oppfølging av sykmeldte gjelder alle arbeidsgivere. Reglene på dette feltet ligger ikke i IA-avtalen, men i lovverket. I et annet prosjekt har SINTEF gjennomført en helhetlig evaluering av IA-avtalen.

Evalueringen var svært omfattende. Den ga tydelige funn og anbefalinger i alle avtalens ledd. Den nye avtalen som kom i 2014 bygger i stor grad på anbefalingene fra SINTEF.

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-18

  • Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

  • Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette vil si at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

  • Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).