Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Sårbar gruppe løftes ut av fattigdomsfella

Gjennomføring av levekårsstudier gir håp om et bedre liv for funksjons-hemmede i lavinntektsland.

Kontaktperson

 Funksjonshemmet jente i Afrika går over gårdstun, støttet til en lang stokk, mens familiemedlemmer oppmunter henne.
LYS I ENDEN AV TUNNELEN: Hun er ett av mange offer for ubehandlet malaria i Malawi. Dette er ett av landene som nå bruker data fra levekårsundersøkelser til å utfome tiltak som skal bedre vilkårene for funksjonshemmede. Foto: SINTEF

Globalt gjøres det mye for å fjerne fattigdom. Men funksjonshemmede har liten nytte av de breie hjelpeprogrammene, viser studier. Ifølge eksperter på feltet kan global fattigdom derfor ikke utryddes, uten at generelle virkemidler utfylles med skreddersydde tiltak for de utsatte gruppene.

Med dette som bakteppe har SINTEF ledet et nybrottsarbeid der levekårene til funksjonshemmede er blitt kartlagt i åtte land i det sørlige Afrika. I 2014 leder vi tilsvarende kartleggingsarbeid i ytterligere tre land i denne regionen og i Nepal.

Før manglet slike data for store deler av den tredje verden.

Mangler jobb og hjelpemidler

Levekårsstudiene viser at både arbeidsledighet og andelen barn uten skolegang er høyere blant funksjonshemmede enn funksjonsfriske. Også for inntekt og eiendeler er det klare forskjeller i de funksjonshemmedes disfavør.

De funksjonshemmede i disse landene har i tillegg dårlig tilgang til grunnleggende tilbud som helsetjenester og tekniske hjelpemidler.

Dokumentasjon utløser tiltak 

Med kartleggingen har de funksjonshemmedes organisasjoner i vertslandene fått viktig dokumentasjon. Denne bruker de bruker i sin interessekamp overfor myndighetene og bistandsapparatet.

I flere land bruker myndighetene data fra undersøkelsene til å utforme tiltak som skal bedre vilkårene for funksjonshemmede. Dette gjelder blant annet Malawi.

Landets fagstatsråd for eldre og funksjonshemmede, minister Rachel Kachaje, opplyser at departementet hennes har brukt datamaterialet som underlag for en egen strategi viet situasjonen til de funksjonshemmede.

– Funnene har også bidratt til at regjeringen i Malawi har nedsatt en nasjonal koordinerende komite for spørsmål knyttet til de funksjonshemmedes levekår. En rekke initiativ tas nå som resultat av undersøkelsen, opplyser ministeren. 

Funksjonshemmede i den tredje verden

  • Tre fjerdedeler av alle funksjonshemmede bor i land med lave inntekter.

  • SINTEF har vært med på å utføre de første studiene av levekårene til funksjonshemmede i disse landene.

  • Også lokale universiteter, myndighetsorganer, lokale organisasjoner for funksjonshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har deltatt i kartleggingsarbeidet.