Til hovedinnhold

HMS

HMS

I SINTEF har HMS øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn.

  • Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
  • Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær
  • Vi skal ha null skader, ulykker eller tap
  • Vi skal fremstå som en bedrift med tydelig miljøprofil

Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert sykdom. Våre ansatte skal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill. Alle skal behandles med respekt og verdighet.

Kunden skal oppleve at SINTEF har gode rutiner for å ivareta helse- miljø og sikkerhet i prosjektene. Vi stiller HMS krav til våre leverandører og har innarbeidet dette i våre avtaler.

SINTEF er registrert som leverandør i Achilles JQS. Her finnes informasjon om våre tjenester og produkter samt en egenevaluering som viser at vi tilfredsstiller krav som framgår av NORSOK standard S-006; HMS evaluering av leverandører.

Helse og arbeidsmiljø

SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. Vi arbeider systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge helseskade.

SINTEF-ansatte i et møte

Ytre miljø

SINTEF tar ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en verdensledende aktør innenfor forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger.

Sikkerhet

Vi jobber systematisk for å unngå skader og ulykker. Vi skal ha en sterk sikkerhetskultur der ledelse og ansatte er ansvarlige og motiverte til riktig innsats for å styrke sikkerheten i hverdagen.

Mann som pusser båt

Sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn

Dokumenter

HMS-politikk

I SINTEF har HMS 1 øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all SINTEF-relatert virksomhet i inn- og utland.

  • SINTEF skal tilfredsstille lovkrav og andre krav og gjennom god ledelse sikre en kontinuerlig forbedring.
  • HMS er et lederansvar og skal inngå i vårt daglige arbeid. Våre ansatte er forpliktet til å medvirke.
  • SINTEF har en klar visjon om null ulykker, skader eller tap. Vi skal gjøre vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert sykdom for våre ansatte og de vi jobber sammen med.
  • SINTEF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. SINTEF skal ha et lederskap som er tydelig, inkluderende og inspirerende. Våre ansatte skal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill. Alle i SINTEF skal behandles med respekt og verdighet.

1) I SINTEFs HMS-politikk inngår helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ytre miljø har en egen politikk.

HMS-regnskap

SINTEF skal ha et arbeidsmiljø som er sikkert og som fremmer trivsel og god helse hos de ansatte. Denne ambisjonen skal være sentral i vårt arbeid og i våre beslutningsprosesser. En tydelig og offensiv lederpraksis samt medvirkning fra ansatte er viktig for å drive et godt HMS-arbeid.