Til hovedinnhold
Norsk English

Havrommet

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada. Havområdet Norge rår over er seks ganger større enn landarealet og havvolumet er enormt og til dels uutforsket.

De norske havnæringene omfatter blant annet maritim, fiskerier og havbruk, offshore olje og gass. Disse næringene står for en stor del av eksportinntektene til Norge. I kjølvannet får vi også nye fremvoksende havnæringer, blant annet ny biomarin industri, havvind og undervanns gruvedrift. Alle disse næringene er avhengige av å utvikle teknologi for å sikre en bærekraftig utvikling.

Havrommet er områder i, under, på og ved havet og kobles ofte til aktivitetene som pågår der. Aktivitetene spenner fra akvakultur, autonome skip og så videre, og omfatter alle stegene i de ulike verdikjedene.

Fagområder innen Havrommet

Fiskeri

Fiskeri

Et effektivt, selektivt og bærekraftig fiskeri sikrer at marine ressurser kan utnyttes både i dag og i morgen.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Havbruk

Havbruk

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann.

Kystinfrastruktur

Kystinfrastruktur

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står overfor. Dagens og fremtidens kystkonstruksjoner er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

Maritim transport

Maritim transport

Globalisering, befolkningsvekst og bedre levestandard, gir stadig økende verdenshandel og transportbehov. Maritim transport er den mest energieffektive transportformen, og står for 80 % av verdens varefrakt. Norge er en av de ledende maritime...

Marint miljø

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Nye biomarine ressurser

Nye biomarine ressurser

Nye måter å ta i bruk biomarine ressurser på kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. I SINTEF utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av nye biomarine ressurser.

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi betyr at vi klarer å gjenvinne mesteparten av det biologiske avfallet vi kaster. For eksempel matrester, trevare og skinnprodukter.

Sjømatprosessering

Sjømatprosessering

Norge er en av verdens fremste sjømatnasjoner, og maten vi produserer skal være sunn og trygg å spise. SINTEF setter sammen løsningsorienterte og tverrfaglige team med erfaring fra både forskning og industri for å løse problemstillinger og bidra til...