Til hovedinnhold

Rent vann

Vi er avhengige av vann som næringsmiddel, til opprettholdelse av gode sanitærforhold, til matproduksjon og til ulike industriformål. Men vannmangel, dårlig vannkvalitet, forurensende utslipp og miljøproblemer utgjør en trussel for utvikling og velferd i mange land. Også klimaendringene bidrar til vannknapphet og forringet vannkvalitet i store deler av verden. Globalt sett er det derfor økende fokus på helhetlige og innovative løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning av vannressursene, bedre vanninfrastruktur, samt sikrere, mer ressurseffektive og mer bærekraftige systemer for behandling og distribusjon av vann til ulike formål. SINTEF har en sterk brukerorientering, et sterkt nettverk og et solid fundament innen vannsektoren både nasjonalt og internasjonalt, og har derfor en sentral rolle i SINTEFs Rent Vann-satsning, der målet er å utnytte SINTEFs unike flerfaglighet i retning av mer innovative og helhetlige løsninger.

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter