Til hovedinnhold
Norsk English

Mineralressurser for bygg og anlegg – Essensielle Byggeråstoffer

Foto: Marit Fladvad/SINTEF

SINTEF arbeider med produksjon og anvendelse av sand, grus, pukk og naturstein, samt utnyttelse av overskuddsmasser fra bergindustri, infrastrukturprosjekter og ulike industriprosesser til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet.

Byggeråstoffene er en forutsetning for å lykkes med grønne teknologier, gjennom deres viktige anvendelse til veiutbygging, anleggsutforming, fundamentering etc. I Norge står byggeråstoffene for 52 % av all salgsverdi i mineralnæringen (ca. 7 milliarder NOK i 2022). De største forbrukerne er bygg- og anleggsbransjen, og tilgang til kortreiste byggeråstoffer og miljøsmart utnyttelse av primære og sekundære steinressurser er viktig for utvikling av bærekraftige infrastrukturprosjekter, byer og samfunn. Nærhet til sjø og til store europeiske markeder er konkurransefortrinn for pukkprodusenter i kystområdene våre, og økende internasjonal etterspørsel etter byggeråstoffer og skjerpede miljøkrav på kontinentet, kan gjøre Norge til en enda viktigere leverandør av byggeråstoffer til Europa fremover. Samlet har de europeiske landene et behov på over 3 milliarder tonn byggeråstoffer hvert år, som representerer en årlig omsetning på 15-20 milliarder Euro. 

SINTEF arbeider med produksjon og anvendelse av sand, grus, pukk og naturstein, samt utnyttelse av overskuddsmasser fra bergindustri, infrastrukturprosjekter og ulike industriprosesser til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet. Mineraler og kritiske råmaterialer inkluderer disse georessursene, som vi betegner essensielle byggeråstoffer. Sammen med industri, det offentlige og andre samarbeidspartnere, arbeider vi for å redusere trykket på primære mineralressurser gjennom å finne teknologiske løsninger og nye anvendelsesområder for de restmassene som genereres ved uttak og prosessering av bergressurser; fra gråberg til fin avgangsmasse.

Et utvalg prosjekter på temaet:

Kontaktpersoner