Til hovedinnhold
Norsk English

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

I Norge forbruker vi årlig mer enn et fullt lastebillass med pukk og grus per person. Foto: Feiring Bruk AS
I gjennomsnitt forbruker hver nordmann ca. 15 tonn pukk og grus hvert eneste år. Mye av massene kunne vært gjenbrukt i andre byggeprosjekter, men manglende oversikt hindrer gjenbruk, viser ny rapport.

Rapporten Sirkulær masseforvaltning – materialstrømsanalyse av overskuddsmasse fra bygg- og anleggsbransjen viser at bedre oversikt over masser ikke bare ville spart ressurser og redusert behovet for deponier, men også gjort behovet for transport mindre.

Rapporten, er resultat av et forskningssamarbeid mellom SINTEF, Feiring Bruk, Fremby og Norges geologiske undersøkelse (NGU) – støttet av Forskningsrådet.

Etterlyser et offentlig register

– Utfordringen i dag er at grunnundersøkelsene som gjøres i planleggingsfasen ikke samles i et felles tilgjengelig arkiv, men blir liggende hos den enkelte byggherre. Hadde alle data blitt samlet i en offentlig database som var tilgjengelig for alle parter i bransjen, ville vi oppnådd en mer effektiv ressursutnyttelse, sier Fredrik Hausmann i Feiring Bruk AS, som er prosjektleder for forskningsprosjektet.

Ifølge Hausmann vil bedre oversikt over massene også kunne være positivt med tanke på CO2-fotavtrykket fra bransjen.

– Hvis vi reduserer behovet for massetransport, fordi massene håndteres færre ganger og transporteres kortere med større andel returlass, vil dette ha en direkte positiv effekt på utslippene, sier han.

I rapporten peker man på behovet for bedre massehåndteringsplaner i kommunene, med areal avsatt til massemottak og midlertidig lagring frem til gjenbruk, som mulige løsninger.

Nasjonalt anbefales det å etablere en felles oversikt over uttatte masser, med obligatorisk innrapportering av geologisk informasjon.

– I dag foreligger det ingen oversikt over hvor mye masser som tas ut i ulike bygge- og anleggsprosjekter. Dette er masser som har stor verdi og kan gjenbrukes til andre formål. En nasjonal oversikt over uttak av masser er derfor avgjørende, sier Torun Rise i SINTEF. Hun er en del av prosjektgruppen og har vært redaktør for rapporten.

Norge dårligst i Europa – Nederland på topp

I Norge blir under halvparten av massene som tas ut fra byggeplasser brukt på nytt. Dette er på bunnivå i Europeisk målestokk. Kun Slovakia og Kypros gjenbruker mindre enn Norge. I motsatt ende av skalaen finner man Nederland, som gjenbruker 99,8 prosent av alle sine masser. 

Hausmann mener det er mange årsaker til de store forskjellene mellom de europeiske landene, men trekker frem at Nederland har et forbud mot å deponere overskuddsmasser som én av forklaringene. 

– Det er åpenbart at Nederland har økonomiske insentiver som dytter dem i retning av mer gjenbruk. Men samtidig gjør de mye vi kan lære av, som blant annet et nasjonalt undergrunnsregister der kommuner, provinser og offentlige etater er pålagt å legge inn alle relevante undergrunnsdata i. Dette er noe vi også ønsker oss i Norge, sier Hausmann.

Kommer med seks anbefalinger for økt gjenbruk

Prosjektgruppen bak rapporten har kommet med seks konkrete anbefalinger for å få bedre kontroll over massene og øke gjenbruket:

1 Systemperspektivet (nasjonalt politisk nivå):
Økt ombruk må bli en del av fremtiden. Det må stilles krav til regionale massehåndteringsplaner, økt tilgang på masseuttak og mottak lokalt slik at transportdistanser kan reduseres, samt styring av insentiver for god ressursutnyttelse.

2 Etablering av nasjonal kunnskapsbase undergrunn (direktoratsnivå):
Det må etableres en felles nasjonal kunnskapsdatabase med obligatorisk innrapportering av geologisk informasjon, både fra offentlige og private aktører. Den må være offentlig forvaltet, med åpne data, som i bl.a. Nederland.

3 Ressurssikring og bærekraftig ressursutnyttelse (lokalpolitisk og byggherrenivå):
Sørge for tilgang til og beskrivelse av riktige masser til riktig formål. I dette ligger også økt bevisstgjøring knyttet til behovet for byggematerialer, i tillegg til hvilke krav som settes til masser innenfor ulike bruksområder.

4 Tilrettelegging av markedet for sirkulær masseforvaltning (byggherre- og regionnivå): 
Tilgjengeliggjøre relevante data over framtidige (planlagte) masser som vil oppstå og knytte disse opp mot materialbehovet i et område.

5 Statistikk og data over fullført uttak (direktoratsnivå):
For planlegging av neste prosjekt i tillegg til måling og læring etter tidligere prosjekter.

6 Informasjonsinfrastruktur for bærekraftig ressursbruk (direktoratsnivå):
Det bør etableres en nasjonal informasjonsinfrastruktur for bærekraftig ressursbruk som kobler forvaltning av ressurser i undergrunnen mot planlegging og forvaltning av arealer og materialer i det bygde miljø.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.08.2021 - 31.08.2024

Kontaktperson:

Terje Kristensen